Referanser

Forfatter/utgivelse År Tittel Utgiver/utgivelsessted
Aamodt, P. O., C. Carlsten, J. Caspersen, J. B. Grøgaard og T. Røsdal 2016 Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning international Survey (TALIS) Norsk Instiutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo
Andersen, Rolf K. og Silje Andresen 2016 Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo.
Archer, L., J. Osborne, J. DeWitt, J. Dillon, B. Wong og B. Willis 2013 ASPIRES: Young people’s science and career aspirations, age 10–14. King’s College, London
Bakken 2003 Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? [Rapport 15/2003]. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo.
Bakken 2014 Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo.
Bakken, A., L.R. Frøyland og M.A. Sletten 2016 Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier ungdataundersøkelsene? Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017 Barn og unge i barnevernet – hvordan gjør de det på skolen? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo
BASIL 2016 Barnehagestatistikk Utdanningsdirektoratet (Udir), Oslo
Baumert, J., M. Kunter, W. Blum, M. Brunner, T. Voss et al. 2010 Teachers’ Mathematical Knowledge, Cognitive Activation in the Classroom, and Student Progress American Educational Research Journal
Bergem, O. K., H. Kaarstein og T. Nilsen 2016 Vi kan lykkes i realfag. Resultater og analyser fra TIMSS 2015 Universitetsforlaget, Oslo
Bergem, O.K. 2009 Individuelle versus kollektive arbeidsformer. En drøfting av aktuelle utfordringer i matematikkundervisningen i grunnskolen. Universitetet i Oslo, Oslo
Bjerrum – Nielsen, H. 2009 Skoletid Universitetsforlaget, Oslo
Bjugstad, H.K 2016 Mangel på grunnskolepoeng 2009-2015. Stadig flere mangler grunnskolepoeng. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger
Blömeke, S., U. Suhl, G. Kaiser. og M. Döhrmann 2012 Family background, entry selectivity and opportunities to learn: What matters in primary teacher education? An international comparison of fifteen countries Teaching and Teacher Education
Blömerke, S., F.-J. Hsieh, G. Kaiser og W. H. Schmidt 2014 International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn. TEDS-M Results. Springer, Dordrecht
Bråten, M. og A. H. Tønder 2017 Gjør fagbrevet en forskjell? Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Bråten, M. og A. H. Tønder 2015 Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Caspersen, J., H. Michelsen og C. Wendelborg 2016 Lærlingundersøkelsen 2015. En analyse av yrkesfaglærerns kompetanse, utstyrssituasjonen og tilbudsstruktur. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Colnerud, G. 2007 När lärare mobbar, kränker eller sårar: I: C. Thors (red.) Utstött – en bok om mobbning. Lärarforbundets Förlag, Stockholm
Danielsen, A.G. og H.E. Tjomsland 2013 Mestringsforventning, trivsel og frafall I: R.J. Krumsvik, R. Säljö (red). Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. Fagbokforlaget, Bergen
Danmarks Evalueringsinstitut 2016 Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner. Danmarks Evalueringsinstitut, København
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 2015 Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener brukerne? Direktoratet for forvaltning og IKT, Oslo
Drange, N. 2016 Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Oppfølging av barna på tredje trinn Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger
Drugli M. B. og T. Nordahl 2014 Dyrk lærernes relasjonskompetanse Psykologisk.no
Drugli, M. B., E. Solheim, S. Lydersen, V. Moe, L. Smith og T. Berg-Nielsen 2017 Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare Early child development and care
Eccles, J.S. og A. Wigfield 2002 Motivational Beliefs, Values, and Goals Annual Review of Psychology
Ekren, R. 2014 Sosial reproduksjon av utdanning? Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger
Eriksen, I.M. og S.T. Lyng 2016 Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas Gender and Education 3 2016
Eriksen, I.M. og S.T. Lyng 2015 Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo
Eurostat 2017 Education and training: database Eurostat, publisert på nett
Foreldreundersøkelsen 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehager Utdanningsdirektoratet, Oslo
Forskningsrådet 2014 Lærende Regioner i Norge. Forskningsfunn Norges forskningsråd, Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT), Oslo.
Gjerustad, C., E. Waagene og R.A. Federici 2016 Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 Norsk Instiutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo
Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 2016 Grunnskolestatistikk Utdanningsdirektoratet, Oslo
Utdanningsdirektoratet, Oslo 2009 Tegn til bedring: norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2007 Unipub, Oslo
Grønmo, L. S. og T. Nilsen 2013 Læringsmuligheter og prestasjoner i fysikk på 8. trinn, I: L. S. Grønmo og T. Onstad (red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag, Oslo
Grønmo, L. S. og T. Onstad 2012 Mange og store utfordringer. Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008  Unipub, Oslo
Grønmo, L. S., A. Hole og T. Onstad 2016 Ett skritt fram og ett tilbake: TIMSS Advanced 2015. Matematikk og fysikk i videregående skole. Cappelen Damm Akademisk, Oslo
Grønmo, L.S., O. K. Bergem, M. Kjærnsli, S. Lie og A. Turmo 2004 Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2003 Universitetet i Oslo, Oslo
Görzig, A., T. Milosevic og E. Staksrud 2017 Cyberbullying victimisation in context: the role of social inequalities in countries and regions Journal of Cross-Cultural Psychology
Hansen, H. 2013 Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og mobbeforståelser I: J.Kofoed og D.M. Søndergaard (red). Mobning gentænkt. Hans Reitzles Forlag, København
Hatlevik, O. E. og A. Rohatgi 2016 Skoleleders svar på spørsmål i skolespørreskjemaet. I: M. Kjærnsli og F. Jensen (red.). Stø kurs. Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015 Universitetesforlaget, Oslo
Havik, T. 2015 School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal. Doktorgradsavhandling Universitetet i Stavanger, Stavanger
Havik, T. 2016 Skolevegring I: E. Bru, E.C. Idsøe og K. Øverland (red). Psykisk helse i skolen Universitetesforlaget, Oslo
Hofstein, A. og V. N. Lunetta 2004 The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century Science education
Hognestad, K. 2016 Pedagogiske lederes kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen: Et kvalitativt og tolkende skyggestudie NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
IEA 2016 IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College
Kane, T. og D. O. Staiger 2012 Gathering Feedback for Teaching: Combining High-Quality Observations with Student Surveys and Achievement Gains. Policy and Practice Brief. MET Project Gatesfoundation.org
Kjærnsli M. og F. Jensen 2016 Stø kurs. Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015 Universitetsforlaget, Oslo
Kjærnsli, M. og A. Rohatgi 2016 Læringsmiljøet i skolen. I: M. Kjærnslie og F. Jensen(red.). På stø kurs. Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015 Universitetsforlaget, Oslo
Klem, A. M. og J. P. Connell 2004 Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of school health
Klette, K. 2003 Klasserommets praksisformer etter Reform 97 (Vol. 97). Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo, Oslo
Kofoed, J. og D. M. Søndergaard 2013 Mobning. Gentenkt Hans Reitzles Forlag, København
Kofoed, J. og D. M. Søndergaard 2009 Mobning. Social processer på afveje. Hans Reitzles Forlag, København
Kommunerevisjonen i Oslo 2015 Særskilt språkopplæring i grunnskolen Oslo kommune, Oslo
Kompetanse for framtidens barnehage 2014 Kompetanse for framtidens barnehage – Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kongelf, T. R 2015 Introduksjon av algebra i matematikkbøker for ungdomstrinnet i Norge Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education
KOSTRA 2017 Foreløpige tall fra Kommune-Stat-Rapportering, Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger
Lipko-Speed, A., J. Dunlosky og K. A. Eawson 2014 Does testing with feedback help gradeschool children learn key concepts in science? Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 3(3), 171–176.
Lov om barnehager 2006 Lov om barnehager Kunnskapsdepartementet, Oslo
Lunder, T. E., B. Eika og P. K. R. Kallager 2017 Kostnader i barnehager 2015 Telemarksforskning, Bø
Lånekassen 2017 Lånekassen i 2016 Lånekassen, Oslo
Martin, M.O., I. V. S. Mullis, P. Foy og M. Hooper 2016 TIMSS 2015 International Results in Science TIMMS & PIRLS International Study Center, Boston
Meece, J.L., B. B. Glienke og S. Burg 2006 Gender and motivation Journal of school Psychology
Mjaavatn, P.E. og P. Frostad 2016 Jentene sliter! Psykologi i kommunen
Moen, E. 2014 Slik stopper vi mobbingen. Universitetsforlaget, Oslo
Mullis, I.V.S. og Martin, M.O 2013 TIMSS 2015 Assessment Frameworks International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
Mullis, I.V.S., M. O. Martin, P. Foy og M. Hooper 2016 TIMSS 2015 International Results in Mathematics International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
Myklatun, K. H. 2017 Foreldrebetaling i barnehager, januar 2017 Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger
Naper, L. R., M. Haugum, R. D. Nilsen, H. Sivertsen, M. Stene og L. Ekmann 2017 Spørsmål til Barnehage-Norge 2016 Trøndelag forskning og utvikling, Steinkjer
Nilsen, T. 2016 Skolemiljø. I: O.K. Bergrem, H. Kaarstein og T. Nilsen (red.) Vi kan lykkes i realfag. Resultater og analyser fra TIMSS 2015 Universitetesforlaget, Oslo
Nilsen, T. og C. Angell 2014 The importance of discourse and attitude in learning astronomy. A mixed methods approach to illuminate the results of the TIMSS 2011 survey in Nordic Studies Science Education
NOU 2014: 7 2014 Elevenes læring i fremtidens skole Kunnskapsdepartementet, Oslo
NOU 2017: 2 2017 Integrasjon og tillit – langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo
OECD 2013 Education at a Glance 2013. OECD Indicators OECD Publishing, Paris
OECD 2014 Education at a Glance 2014. OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.
OECD 2016 Education at a Glance 2016. OECD Indicators OECD Publishing, Paris
OECD 2017 Education at a Glance 2017. OECD Indicators OECD Publishing, Paris
Rambøll 2016a Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere: En evaluering av veiledningsordningen og veilederutdanningen. Rambøll, Oslo
Rambøll 2016b Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud Rambøll, Oslo
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2011 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet, Oslo
Reegård, Kaja og Jon Rogstad 2016 De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal, Oslo.
Riksrevisjonen 2016 Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Riksrevisjonen, Oslo
RKBU Vest/ Læringsmiljøsenteret 2016 Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak Reginalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) Uni Research Helse og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) Universitetet i Stavanger. Bergen/Stavanger
Sadler, P.M., G. Sonnert, Z. Hazari og R. Tai 2012 Stability and volatility of STEM career interest in high school: A gender study Science Education
Samdal, O. og T. Torsheim 2012 School as a resource or risk to student’s subjective health and weel – beeing. I: B. Wold og O. Samdal (red). An ecological perspective on health promotion systems, settings and social processes Bentham e-books
Samordna opptak 2015 Realfagspoeng Samordna opptak, Oslo
Samordna opptak 2017 Studieoversikten 2017 Samordna opptak, Oslo
Scheerens, J., M. H. Hendriks, P. Luyten Sleegers og C. Glas 2013 Productive time in education. A review of the effectiveness of teaching time at school, homework and extended time outside school hours. University of Twente Portal
Schmidt, W.H., N. A. Burroughs, P. Zoido og R. T. Houang 2015 The Role of Schooling in Perpetuating Educational Inequality An International Perspective. Educational Researcher, Sage Publications
Schunk, D.H. og C.A. Mullen 2012 Self efficacy as an enlarged learner I: S.L.Christenson, S.L. Reschly og C. Wylie (red.) Handbook of research in student Engagement Springer Link, USA
Skaalvik, E.M. og R.A. Federici 2015 Prestasjonspresset i skolen Bedre skole
Skaalvik, E.M. og S. Skaalvik 2011 Motivasjon for skolearbeid Tapir Akademisk forlag, Trondheim
Skaalvik, E.M. og S. Skaalvik 2006 Self-concept and self-efficacy in mathematics: Relation with mathematics motivation and achievement. Paper presented at the 7th International Conference of the Learning Sciences, School of Education, Indiana University
Skaalvik, E.M. og S. Skaalvik 2014 Skolen som læringsarena Universitetsforlaget, Oslo
Skinner, E. A. og J. R. Pitzer 2012 Developmental dynamics of student engagement, coping, and everyday resilience. I: S. L. Christenson, A.L. Reschly, og C. Wylie (Eds.), Handbook of research on student engagement. New York: Springer Science.
Skoleporten 2017 Nøkkeltall for grunnopplæringen Utdanningsdirektoratet, Oslo
Sletten, M. A. og C. Hyggen 2013 Ungdom, frafall og marginalisering. Temanotat. Norges forskningsråd, Oslo.
Statistikkportalen 2017 Statistikk om barnehage og grunnopplæringen i Norge Utdanningsdirektoratet, Oslo
Statistisk sentralbyrå 2015 Nasjonale prøver 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
Statistisk sentralbyrå 2016a Statistikkbanken Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
Statistisk sentralbyrå 2016b Hva vet vi om flyktningers utdanning? Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
Statistisk sentralbyrå 2017 Statistikkbanken Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
Steffensen, K., R. Ekren, O. O. Zachrisen og L. J. Kirkebøen 2017 Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen: en kvantitativ studie Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger
Tai, R. H., C. Q. Liu, A. V. Maltese og X. Fan 2006 Planning early for careers in science Science
Utdanningsdirektoratet 2014 Hva gjør de som ikke fikk læreplass? Utdanningsdirektoratet, Oslo
Vetenskapsrådet 2016 Betygens geografi – Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt Vetenskapsrådets rapporter, Stockholm
von Simson, Kristine 2016 Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter: arbeidsmarkedets betydning, i Reegård, Kaja og Jon Rogstad» (red.): De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal, Oslo.
Wendelborg C., M. Røe og J. Caspersen 2016 Elevundersøkelsen 2015 NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, C. 2010 Å vokse opp med funksjonshemming i skole og blant jevnaldrende. En studie av opplæringstilbud og deltakelse blant barn med nedsatt funksjonsevne NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, C. 2017a Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen 2016/17 NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, C. 2017b Skolens håndtering av mobbing og krenkelser I: M.Uthus. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv. Gyldendal Akademisk, Oslo
Østby, L. 2016 Fra asylsøker til flyktning – før og etter kriseåret 2015. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger