8 - Gjennomføring

8.8 Oppfølgingstjenesten – for ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid.

De nordligste fylkene har størst andel ungdommer i oppfølgingstjenesten

Totalt var 18 000 ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe i skoleåret 2016-17. Det utgjør 8 prosent av ungdommene med opplæringsrett i denne aldersgruppen. Andelen er høyest i Troms, og lavest i Oslo. Mønstrene gjenkjenner vi fra statistikken for gjennomføring for øvrig. Ungdom som avbryter videregående opplæring, blir registrert hos oppfølgingstjenesten.

Figur 8.18 Ungdom under 21 år med ungdomsrett som er i oppfølgingstjenesten, fordelt på fylke og år. Juni 2017. Prosent.

figur-8-18-ungdom-under-21-ar-med-ungdomsrett-som-er-i-oppfolgingstjenesten-fordelt-pa-fylke-og-ar-juni-2017-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet

57 prosent er i gang med videregående opplæring eller arbeid neste skoleår

Det viktigste målet på at oppfølgingstjenesten lykkes i sitt arbeid, er at ungdommer kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid etter at de har vært tilknyttet oppfølgingstjenesten. 57 prosent av ungdommene som var i oppfølgingstjenestens målgruppe per juni skoleåret 2015-16, var i gang med skole, lære eller arbeid høsten 2016. Andelen varierer fra 48 prosent i Vest-Agder til 65 prosent i Finnmark. Det er store variasjoner mellom fylkene i andelen ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad. I Finnmark er andelen 25 prosent, mens den er 42 prosent i Hedmark.

Figur 8.19 Status det påfølgende skoleåret* for ungdom tilmeldt oppfølgingstjenesten per juni 2016. Prosent.

figur-8-19-status-det-pafolgende-skolearet-for-ungdom-tilmeldt-oppfolgingstjenesten-per-juni-2016-prosent

*Oktober/november 2016

Kilde: Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå