8 - Gjennomføring

8.7 Ungdommer uten og utenfor videregående opplæring

Ungdom som ikke har fullført videregående opplæring, trenger ikke være inaktive. Mange velger for eksempel å avslutte utdanningen for heller å jobbe (Reegård og Rogstad 2016).

15 prosent av landets ungdommer i alderen 16 til 25 år har ikke fullført og bestått videregående opplæring, og de befinner seg heller ikke i videregående opplæring. Omtrent halvparten av disse er i jobb.

8 prosent er i en situasjon der de verken har fullført videregående opplæring, er i videregående opplæring, eller er i jobb. Andelen som ikke er i utdanning eller jobb er lavest blant de yngste. I aldersgruppen 16-18 år er andelen 4 prosent, mens den er 9 prosent i aldersgruppen 19-25 år.

Figur 8.15 Ungdom som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på alder og sysselsettingsstatus. 2016. Prosent.

figur-8-15-ungdom-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-alder-og-sysselsettingsstatus-2016-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Høy sysselsetting blant ungdom uten fullført videregående opplæring i Finnmark

Finnmark er det fylket med lavest andel som fullfører videregående opplæring. 22 prosent av unge i Finnmark mellom 16 og 25 år har ikke fullført og er heller ikke i videregående opplæring. En stor andel av disse er imidlertid i arbeid.

Figur 8.16 Ungdom i alderen 16-25 år som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på fylke og sysselsettingsstatus. 2016. Prosent.

figur-8-16-ungdom-i-alderen-16-25-ar-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-fylke-og-sysselsettingsstatus-2016-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det er flere gutter enn jenter som ikke fullfører videregående opplæring, men guttene er i større grad enn jentene i arbeid (figur 8.17).

18 prosent av innvandrere i alderen 16-25 år har ikke fullført videregående opplæring og er ikke i utdanning eller arbeid, mot 7 prosent i den øvrige befolkningen. Norskfødte av to innvandrerforeldre skiller seg lite fra øvrige elever i andel som er utenfor utdanning og arbeid, men det er større forskjeller mellom gutter og jenter i denne gruppen.

Figur 8.17 Ungdom i alderen 16-25 år som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn, kjønn og sysselsettingsstatus. 2016. Prosent.

figur-8-17-ungdom-i-alderen-16-25-ar-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-innvandrerbakgrunn-kjonn-og-sysselsettingsstatus-2016-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Norge hadde en lavere andel 20-24 åringer som ikke var i utdanning eller arbeid i 2015, enn de fleste andre nordiske land. I Norge var prosentandelen 10. Island lå derimot lavere med en andel på 7, mens Finland hadde den høyeste andelen i Norden med 18 prosent. Gjennomsnittet i OECD var 17 prosent (OECD 2016).