8 - Gjennomføring

8.6 Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere

De fleste lærlinger oppnår fag- eller svennebrev. 71 prosent av lærlingene som avla fagprøven i 2015-16 var i arbeid første året etter. Tilsvarende andel for praksiskandidater var 93 prosent.

Praksiskandidater er i jobb etter oppnådd fag- eller svennebrev

I perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 var det:

  • 16 500 kandidater som fikk fagbrev som lærling eller elev
  • 8 700 praksiskandidater som fikk fag- eller svennebrev

Nesten alle praksiskandidater var i arbeid første år etter at de avla fagprøven. Dette er personer som har tilstrekkelig arbeidserfaring til å gå opp til fagprøve uten læretid. 71 prosent av lærlingene var i arbeid høsten 2016. Blant de tidligere lærlingene var det også en relativt stor andel som var i utdanning (figur 8.12).

Figur 8.12 Sysselsettingsstatus i november 2016 for fagarbeidere som tok fag-/svennebrev 2015-16, fordelt på kandidattype. Prosent.

figur-8-12-sysselsettingsstatus-i-november-2016-for-fagarbeidere-som-tok-fag-svennebrev-2015-16-fordelt-pa-kandidattype-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Definisjoner arbeid og utdanning

SSB kobler data om fag- og svenneprøver med informasjon fra deres utdanningsregistre og A-ordningen. Kategorien «i arbeid» skiller ikke mellom heltids- og deltidsarbeid, og tar heller ikke hensyn til om arbeidet er relevant for den enkelte fagutdannede. Personer som er «i utdanning» kan enten være i høyere utdanning, fagutdanning eller i videregående opplæring. Personer i både arbeid og utdanning er plassert i kategorien «i utdanning» dersom de er registrert i heltidsutdanning, og i kategorien «i arbeid» dersom de er registrert i deltidsutdanning.

Praksiskandidatene er hovedsakelig voksne som har jobb før de tar fagbrev. I et gjennomføringsperspektiv er sysselsettingssituasjonen for lærlingene som har oppnådd fagbrev mer interessant og som derfor vises i de neste figurene.

Høyest andel lærlinger utenfor arbeid og utdanning i Rogaland

For lærlinger med avlagt fag- eller svennebrev varierer andelen i arbeid fra 64 prosent i Rogaland til 79 prosent i Oppland. Mange av fylkene med lavest andel i arbeid har samtidig de høyeste andelene i utdanning, men det er også noen forskjeller mellom fylkene i andelen som står utenfor både arbeid og utdanning. I Rogaland står 14 prosent av nyutdannede fagarbeidere utenfor utdanning og arbeid, mens tilsvarende prosentandel i Finnmark er 6 prosent.

Figur 8.13 Sysselsettingsstatus i november 2016 for lærlinger* som tok fag-/svennebrev 2015-16, fordelt på fylke. Prosent.

figur-8-13-sysselsettingsstatus-i-november-2016-for-laerlinger-som-tok-fag-svennebrev-2015-16-fordelt-pa-fylke-prosent

*Tallene inkluderer elever som har tatt fag- og svennebrev.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lærlinger i bygg- og anleggsteknikk får i størst grad jobb rett etter utdanningen

Andelen lærlinger som er i jobb året etter avlagt fag- eller svennebrev er lavest for service og samferdsel med 61 prosent, og høyest for bygg- og anleggsteknikk med 83 prosent (figur 8.14). 16 prosent av de som tok fagbrev innen service og samferdsel, var verken i arbeid eller utdanning første året etter fagbrevet. For helse- og oppvekstfag gjaldt det 7 prosent.

Figur 8.14 Sysselsettingsstatus i november 2016 for lærlinger* som tok fag-/svennebrev 2015-16, fordelt på utdanningsprogram.** Prosent.

figur-8-14-sysselsettingsstatus-i-november-2016-for-laerlinger-som-tok-fag-svennebrev-2015-16-fordelt-pa-utdanningsprogram-prosent

*Tallene inkluderer elever som har tatt fag- og svennebrev.
**Reform 94 er inkludert i de utdanningsprogrammene der de passer best.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Variasjonen mellom utdanningsprogammene i hvor mange som er i utdanning, stemmer godt overens funn fra Lærlingundersøkelsen 2016. Lærlinger i bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk ønsker i minst grad å ta videre utdanning rett etter læretiden. Dette er de utdanningsprogrammene hvor færrest er i utdanning året etter oppnådd fagbrev (figur 8.14). Teknikk og industriell produksjon og service og samferdsel, der det er høye andeler i utdanning etter fagbrev, er også utdanningsprogrammer der en relativt stor andel planlegger å ta videre utdanning rett etter læretiden. Helse- og oppvekstfag er utdanningsprogrammet der flest planlegger å ta videre utdanning rett etter læretiden (Upubliserte tall fra Lærlingundersøkelsen 2016).

Norge har svært høy sysselsetting sammenlignet med andre OECD-land. Blant 25-34-åringer som har fullført yrkesfaglig videregående utdanning, er Norge et av landene med høyest andel sysselsatte. 88 prosent i denne gruppen er i arbeid mot 80 prosent i gjennomsnitt i OECD (OECD 2016). Bare Island, Sverige og Sveits har en større andel sysselsatte i denne gruppen.