8 - Gjennomføring

8.5 Gjennomføring av læretiden

For å oppnå fag- eller svennebrev, må lærlingene fullføre læretiden og bestå fagprøven.

Indikatoren for gjennomføring av læretiden tar utgangspunkt i kullene med nye lærlinger, og undersøker status for disse i årene etter at de hadde status som ny lærling. 2011-kullet med nye lærlinger er de som begynte lærekontrakten sin i tidsrommet 1. oktober 2010 til 30. september 2011.

4 av 5 lærlinger tar fagbrev innen fem år

En god del av dem som fullfører yrkesfag, har ikke fullført innen to år etter normert tid. En grunn til dette er at mange bruker mer enn normert tid på å fullføre læretiden med fag- eller svennebrev.

For 2011-kullet hadde omtrent halvparten av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven innen to år etter påbegynt læretid (figur 8.10). Innen tre år har andelen økt til 75 prosent, mens den deretter flater ut. 81 prosent har oppnådd fag- eller svennebrev innen fem år.

Figur 8.10 Status for lærlinger to til fem år etter påbegynt læretid. 2011-kullet. Prosent.

figur-8-10-status-for-laerlinger-to-til-fem-ar-etter-pabegynt-laeretid-2011-kullet-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Skoleporten)

Det kan være flere grunner til at andelen som oppnår fagbrev øker fra to til tre år etter oppstart. Én faktor er at det finnes lærefag hvor læretiden er lenger enn to år. Elektrofag, som har flere lange læreløp, har for eksempel lavest fullføring etter to år, men høyest etter fire og fem år (figur 8.11). Andre bruker lenger tid enn normert på læretiden, blant annet på grunn av midlertidige avbrudd, forsinkelser i avviklingen av fag- eller svenneprøven, eller stryk på første forsøk.

Elektrofag har høyest andel lærlinger som får fagbrev

Det er betydelige forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvor mange som får fagbrev og hvor fort de får det. I elektrofag har 91 prosent av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven etter fem år, mens andelen er 67 prosent i design og håndverk (figur 8.11).

Figur 8.11 Lærlinger som har oppnådd fagbrev to til fem år etter påbegynt lære, fordelt på utdanningsprogram. 2011-kullet. Prosent.

figur-8-11-laerlinger-som-har-oppnadd-fagbrev-to-til-fem-ar-etter-pabegynt-laere-fordelt-pa-utdanningsprogram-2011-kullet-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Skoleporten)