6 - Læring og trivsel

6.6 Sikkerhet og beredskap i skolen

De siste årene har det vært økt vektlegging av sikkerhet og beredskap på skolen. Skolen skal ha beredskapsplaner for forebygging og håndtering av alvorlige hendelser.

De fleste skolene har beredskapsplaner

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap må skolen jobbe forebyggende mot alvorlige hendelser, og de må ha beredskapsplaner for hvordan slike hendelser skal håndteres. Totalt har 84 prosent av skolene en beredskapsplan. Andelen er noe ujevnt fordelt mellom landsdelene. I Oslo og Akershus er det flest skoler som har beredskapsplaner. Sør- og Vestlandet er den landsdelen hvor færrest skoler har en slik plan. 34 prosent av skolene forteller at de har utarbeidet eller forbedret sine planer i samarbeid med skoleeieren og lokalt politi. Like mange har kun samarbeidet med skoleeier. Det er særlig ungdomsskolene og de videregående skolene som samarbeider med politiet. Kun halvparten av skolene har gjennomført beredskapsøvelser i løpet av de siste tre skoleårene. En av fem skoler har hatt beredskapsøvelser sammen med ledelsen og lærerne, og 15 prosent har hatt øvelser som også inkluderte elevene (Gjerustad m.fl. 2016). 75 prosent av skolene opplever at samarbeidet med politiet fungerer veldig godt.