6 - Læring og trivsel

6.4 Elevenes opplevelse av motivasjon og mestring

Mestring handler om i hvor stor grad eleven klarer skoleoppgavene på egen hånd både på skolen og hjemme. Elever som har forventninger om å mestre skolearbeidet, opplever arbeidet som mer positivt, de er mer engasjerte, investerer mer innsats og er mer utholdende når de møter motstand (Schunk og Mullen 2012).

Jevn mestringsfølelse gjennom hele skoleløpet

De fleste elever opplever høy grad av mestring gjennom hele skolegangen. 81 prosent mener at de ofte klarer å løse oppgavene sine alene. 83 prosent opplever at de forstår når læreren gjennomgår og forklarer nytt stoff. 77 prosent av elevene mener at de klarer å gjøre leksene sine på egen hånd. Elevenes opplevelse av mestring stiger noe fra 5. til 7. trinn for deretter å være stabil ut skoleløpet (Wendelborg 2016). Rundt 80 prosent av elevene opplever at de får faglige utfordringer i mange eller i alle fag (Wendelborg 2016).

Elevene opplever mindre motivasjon på ungdomstrinnet

Totalt svarer 8 av 10 elever at de er interesserte i å lære på skolen. I overkant av halvparten er enige i at de liker skolearbeidet, og et klart flertall på 65 prosent gleder seg til å gå på skolen. Motivasjonen synker gradvis fra 5. til 10. trinn (figur 6.4). Den øker litt ved overgangen til Vg1, men synker deretter gradvis til Vg3 (Elevundersøkelsen 2016).

Figur 6.4 Elevens opplevelse av motivasjon og mestring fordelt på trinn. 2015. Gjennomsnitt på skala 1-5.

figur-6-4-elevens-opplevelse-av-motivasjon-og-mestring-fordelt-pa-trinn-2015-gjennomsnitt-pa-skala-1-5

Kilde: Wendelborg 2016 (Elevundersøkelsen)

Flere elever på ungdomstrinnet skulker

Å komme for sent og skulke kan henge sammen med negative holdninger til skole og skolearbeid (Skinner og Pitzer 2012). Blant norske elever på 8. og 9. trinn har 10 prosent skulket minst en hel dag i løpet av de siste to ukene. Nesten halvparten har kommet for sent på skolen. Dette er en økning fra 2012. En av fem elever går på skoler der skolelederen oppgir at elevens læring hemmes av skulking. (Kjærnsli og Rohatgi 2016).

Figur 6.5 Elever som har skulket eller kommet for sent på skolen. 2015. Prosent.

figur-6-5-elever-som-har-skulket-eller-kommet-for-sent-pa-skolen-2015-prosent

Kilde: Kjærnsli og Rohatgi 2016 (PISA)