6 - Læring og trivsel

6.3 Oppfølging hjemmefra og lekser

Foreldres interesse for skolen har betydning for elevens prestasjoner. Noen foreldregrupper har et større engasjement for skolen enn andre.

Halvparten av foreldrene viser interesse for skolearbeidet

Omtrent halvparten av elevene oppgir at hjemmet svært ofte viser interesse for skolearbeidet og oppmuntrer til skolearbeid. I overkant av 40 prosent oppgir at de svært ofte får hjelp til leksene. Elevene på barnetrinnet opplever at de får mest hjelp hjemme (Wendelborg 2016). Det er en sammenheng mellom sosial bakgrunn og foreldrenes interesse for og involvering i skolearbeidet. Elever med høy sosioøkonomisk bakgrunn får mer støtte til skolearbeidet hjemmefra (Bakken m.fl. 2016, Bergrem m.fl. 2016, Grønmo og Hole 2016).

Halvparten av ungdommene gjør skolearbeid i helgen

Rundt fire av ti gutter og seks av ti jenter på ungdomstrinnet må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid. Skolearbeidet strekker seg oftere inn i helgene blant unge fra høyere sosiale lag, enn for ungdom i familier med lav sosioøkonomisk status. En mulig forklaring på dette kan være at ungdom fra høyere sosiale lag noe oftere legger inn «det lille ekstra» for å få toppkarakterer – enten fordi de er mer motiverte for skolearbeidet, eller fordi de har foreldre som er mer opptatt av at de skal prestere bra på skolen (Bakken m.fl. 2016). Halvparten av foreldrene mener at barna deres bruker tilstrekkelig tid på leksene viser Foreldreundersøkelsen 2016. 80 prosent av foreldrene er også helt enige i at det barna lærer på skolen, er viktig.

Ettersom elever fra hjem med høy sosioøkonomisk status får mer hjelp og støtte til skolearbeidet, er det en risiko for at lekser kan føre til at forskjellen mellom de sterkeste og de svakeste elevene øker enda mer. Imidlertid er det slik at lærerens utdanningsnivå og faglige og pedagogiske trygghet kan kompensere for elevens hjemmebakgrunn (Bergrem m.fl. 2016).