4 - Økonomiressurser

4.1 Kostnader til skole og barnehage

Reell prisvekst

Utgiftene ved å drive offentlige tjenester stiger hvert år på grunn av en generell pris- og lønnsvekst. For å måle den reelle veksten i ressursbruken er alle beløp for flere årganger justert til 2016-priser i dette kapittelet.

I 2016 brukte Norge nesten 150 milliarder kroner på barnehage og grunnopplæring. Den største andelen gikk til grunnskolen hvor vi brukte 70,8 milliarder kroner. Den nest største utgiftsposten er barnehage med 42,7 milliarder kroner, mens omtrent 35,1 milliarder gikk til videregående opplæring.

Norge har betydelig høyere utgifter per elev enn OECD-snittet.

Barnehagene og skolene i Norge er i hovedsak offentlig finansiert. Foreldrene betaler likevel nærmere 15 prosent av utgiftene til barnehagene, og over 70 prosent av utgiftene til skolefritidsordningen (SFO).

Kilder

  • Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA, SSB) innhenter og publiserer statistikk om ressursbruken i kommuner og fylkeskommuner for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Siden tallene publiseres 15. mars og 15. juni, er alle tall fra KOSTRA foreløpige tall.
  • Telemarksforskning (Lunder m.fl.) gir ut en årlig rapport som presenterer analyser av kostnadene i barnehager i Norge.
  • BASIL (Utdanningsdirektoratet) er en statistikk- og innrapporteringsportal for barnehager.
  • Education at a Glance (OECD) presenterer årlig informasjon om grunnskole og videregående utdanning i OECD-land.