3 - Fakta om vidaregåande opplæring

3.6 Vaksne i vidaregåande opplæring

Vaksne som har fullført grunnskolen, har rett til gratis vidaregåande opplæring. Denne retten gjeld frå og med det året den vaksne fyller 25 år.

Fleire vaksne i vidaregåande opplæring

Talet på vaksne i vidaregåande opplæring har auka dei siste åra. I 2015 var det nærmare 23 900 vaksne lærlingar, lærekandidatar, deltakarar i fagopplæring i skole, praksiskandidatar og deltakarar i skole. Den største gruppa er deltakarar i skole (tabell 3.7).

Ein praksiskandidat er ein privatist i yrkesfag, som ikkje er deltakar i vidaregåande opplæring utover å ta eit fag- eller sveinebrev. Praksiskandidatane er likevel med i oversynet for å vise kor mange vaksne som oppnår formell kompetanse på vidaregåande nivå.

Tabell 3.7 Deltakarar i vidaregåande opplæring som er 25 år eller eldre. 2012-2015*. Tal.

2012 2013 2014 2015
Lærlingar, lærekandidatar og fagopplæring i skole 3 745 4 147 4 325 4 585
Praksiskandidatar 6 504 7 894 7 974 8 546
Deltakarar i skole 8 526 10 837 9 961 10 765
Totalt 18 775 22 878 22 260 23 896

* Siste tilgjengelege tal er for 2015

Kjelde: Utdanningsdirektoratet