2 - Fakta om grunnskolen

2.2 Fag- og timefordelinga i grunnskolen

Norsk og matematikk er dei største faga i grunnskolen. Dei utgjer til saman nesten 40 prosent av det totale timetalet, som er 5272 timar i løpet av barnetrinnet og 2622 timar i løpet av ungdomstrinnet. Etter desse er kroppsøving og samfunnsfag dei største faga.

Timetalet auka med 38 timar i skoleåret 2016-17. Dei ekstra timane er i naturfag.

Undervisningstimetalet har auka dei siste ti åra

I løpet av dei siste ti åra auka Noreg timetalet ved fleire høve, og i 2016 ligg Noreg over OECD-snittet (OECD 2016). I 2006 låg Noreg godt under det gjennomsnittlege talet på undervisningstimar i OECD.

Noreg bruker meir tid på lesing, skriving, matematikk og naturfag enn OECD-gjennomsnittet

Dei fleste landa i OECD bruker om lag halvparten av det totale timetalet på barnetrinnet til faggruppene lesing, skriving og litteratur, matematikk og naturvitskaplege fag. Fordi talet på undervisningstimar varierer, er det store skilnader i undervisningsomfanget. Norske elevar får 2626 timar til saman i faggruppene lesing, skriving og litteratur, matematikk og naturvitskaplege fag, noko som er over OECD-snittet.

Noreg bruker 427 timar på faggruppa religion, etikk og moral på barnetrinnet, som er meir enn dobbelt så mykje som snittet i OECD. Berre Israel og Irland har fleire timar enn Noreg i denne faggruppa.

Figur 2.4 Fag- og timefordeling i grunnskolen. Skoleåret 2016-17. Timar i løpet av skoleløpet.

figur-2-4-fag-og-timefordeling-i-grunnskolen-skolearet-2016-17-timar-i-lopet-av-skolelopet

*Kristendom, religion, livssyn og etikk
**Framandspråk, språkleg fordjuping eller arbeidslivsfag

Kjelde: Utdanningsdirektoratet