1 - Barnehage

1.8 Sikkerhet i barnehagen

Barnehagen har ansvar for å sikre at alle barn er trygge i barnehagen og for å forebygge uønskede, alvorlige hendelser.

Barnehagene arbeider med beredskap

92 prosent av barnehagene har utarbeidet eller forbedret beredskapsplanene sine i løpet av de siste tre årene. Omtrent like mange opplyser at de i løpet av de siste to årene har gjort risikovurderinger knyttet til alvorlige hendelser og for å forebygge ulykker. Litt under halvparten av barnehagene har aldri gjennomført en beredskapsøvelse (Naper mfl. 2017).

Økende samarbeid mellom barnehagene og politiet

Beredskapstiltak som innebærer kontakt og direkte samarbeid med politiet, er lite utbredt i barnehagene, men har økt noe fra 2015 til 2016. I 2016 oppgir 42 prosent av styrerne å ha hatt møte med politiet de siste to årene for å drøfte eller få informasjon om beredskap mot alvorlige hendelser, mens andelen var 17 prosent i 2015. 28 prosent har fast kontaktperson i politiet i 2016, mens andelen var 16 prosent i 2015 (Naper mfl. 2017).

Åtte prosent av kommunene opplyser at de har hatt fullskalaøvelser for alvorlige hendelser i barnehagene. Om lag en av tre kommuner har hatt skrivebordøvelser, krisestabsøvelser og øvelser for andre ansatte.

Rutiner for å forebygge og oppdage vold og seksuelle overgrep

Det er stor oppmerksomhet i personalgruppen om temaet vold og seksuelle overgrep mot barn. 92 prosent av styrerne har tatt opp temaet i personalgruppen det siste året.

De fleste barnehagene har etablerte rutiner for forebygging av overgrep i barnehagen: 98 prosent av barnehagestyrerne opplyser at de krever politiattest fra alle ansatte og 41 prosent har rutine for bakgrunnssjekk ved rekruttering. Nærmere 70 prosent av barnehagene har utarbeidet handlingsplaner som skal benyttes ved mistanke om overgrep (Naper mfl. 2017).

Det er likhetstrekk mellom barnehager i hvordan de jobber med å oppdage overgrep mot barn. Samtidig er det slik at private barnehager i mindre grad enn kommunale, og små barnehager i mindre grad enn de store, sender bekymringsmeldinger til barnevernet ved mistanke om overgrep (Naper mfl. 2017).