1 - Barnehage

1.6 Samarbeid hjem – barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehagelovens formålsbestemmelse).

Barnehagen tar hensyn til foreldrenes synspunkter

8 av 10 foreldre er helt eller delvis enige i at de får god informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen, og at barnehagen tar hensyn til synspunktene deres (Foreldreundersøkelsen 2016).

God kontakt mellom foreldre og ansatte påvirker barna

9 av 10 foreldre er svært eller ganske fornøyde med hvordan de møtes av personalet ved henting og levering, noe mer med levering enn henting (Foreldreundersøkelsen 2016).

Jo bedre kontakten mellom foreldre og pedagogisk personale er, desto mer positivt opplever barnet barnehagen viser en dansk undersøkelse blant styrere og foreldre. Videre viser undersøkelsen at foreldre ønsker mer veiledning fra personalet enn det de mottar, blant annet når det gjelder skoleforberedelser, språkutvikling og sosiale relasjoner (Danmarks evalueringsinstitutt 2016).