1 - Barnehage

1.5 Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Barnehageloven § 19 a slår fast at barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Flere barn får spesialpedagogisk hjelp

I 2016 fikk 8300 barn spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Det tilsvarer nesten 3 prosent av barna (tabell 1.3). Det har vært en jevn økning i tallet på barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene. I gjennomsnitt har barna vedtak om 438 årstimer med spesialpedagogisk hjelp, fordelt på pedagog og assistent. Kommunene innvilger omtrent like mange vedtakstimer til assistenter som til pedagoger.

Nær 5000 barn som får spesialpedagogisk hjelp, går i kommunale barnehager, mens litt over 3000 barn går i private barnehager. Kommunale barnehager har dermed en høyere andel barn som får spesialpedagogisk hjelp.

Tabell 1.3 Barn som får spesialpedagogisk hjelp. 2012-2016. Antall og prosent.

2012 2013 2014 2015 2016
Antall barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp 6 577 6 959 7 799 7 950 8 290
Andel av alle barn i barnehage 2,3% 2,4% 2,7% 2,8% 2,9%

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Figur 1.11 Barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fordelt på alder. 2016. Antall.

figur-1-11-barn-med-enkeltvedtak-om-spesialpedagogisk-hjelp-fordelt-pa-alder-2016-antall

*Barn med utsatt skolestart

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)