1 - Barnehage

1.4 Trivsel og utvikling

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehagelovens formålsbestemmelse).

Foreldre er særlig fornøyde med barnas trivsel og utvikling i barnehagen

Foreldre er stort sett fornøyde med barnehagetilbudet viser Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse som ble gjennomført for første gang i 2016. 59 prosent av foreldrene er svært fornøyde og 34 prosent er ganske fornøyde med barnehagen. 77 prosent av foreldrene er helt enige i at barnehagen bidrar til barnets utvikling, mens 17 prosent er delvis enige. Også Innbyggerundersøkelsen (Difi 2015) viser at foreldre stort sett er fornøyde med barnehagetilbudet.

De aller fleste foreldre er fornøyde med hvordan de ansatte i barnehagen oppmuntrer barnets nysgjerrighet og lærelyst, og de er enige i at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling. Foreldre er mest fornøyde med barnas trivsel og utvikling, og minst fornøyde med ute- og innemiljø, informasjon og medvirkning. Foreldrene til de yngste barna er litt mer fornøyde enn foreldrene til de eldre barna, men tilfredsheten er gjennomgående høy for alle aldersgrupper (Foreldreundersøkelsen 2016).

Foreldrene er litt mindre fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden. Omtrent 25 prosent av foreldre med barn som begynner i barnehagen for første gang, eller bytter avdeling eller barnehage, er svært fornøyde med hvordan barnet ble ivaretatt i tilvenningsperioden, mens 25 prosent er ganske fornøyde.

Lange dager kan være stressende for de yngste barna

Ett- og toåringer har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme, og dette gjelder særlig barn som er over 8 timer i barnehagen. En norsk studie har for første gang undersøkt cortisolnivået hos de yngste barnehagebarna. Cortisol kalles «stresshormonet» og det øker når et individ står overfor fysiske eller emosjonelle utfordringer. Ifølge forskerne kan funnene tyde på at barnehagene bør ha en praksis for ettermiddagene som bedre ivaretar små barn med lange barnehagedager (Drugli mfl. 2017).

Gratis kjernetid gir bedre skoleresultater for barn med innvandrerbakgrunn

Fem bydeler i Oslo har som del av et forsøk med gratis kjernetid hatt tilbud om 20 timer gratis tid i barnehage i uka for alle fire- og femåringer. De har drevet oppsøkende virksomhet ovenfor familier som ikke bruker barnehage. Barn med innvandrerbakgrunn i disse bydelene, gjør det bedre på kartleggingsprøvene i lesing og regning på 3. trinn sammenlignet med barn med innvandrerbakgrunn som bor i sammenlignbare bydeler som ikke har hatt tilbud om gratis kjernetid. Det betyr at det er færre barn som havner under bekymringsgrensen på disse kartleggingsprøvene. For barn uten innvandringsbakgrunn er det ingen tilsvarende forskjeller mellom bydeler med og uten gratis kjernetid (Drange 2016).

Gratis kjernetid – i form av 20 timer gratis barnehage i uka – for tre-, fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier er nå innført nasjonalt. Fra 1.august 2016 er inntektsgrensen satt til 417.000 kroner.