1 - Barnehage

1.2 Ansatte i barnehagen

Barn per ansatt og ansattes utdanningsbakgrunn

Barn
Det er høyere krav til pedagogisk bemanning for små barn (0-2 år) enn for store barn (3-5 år). Det er også vanlig å ha flere ansatte per barn for de yngste barna enn for de eldste. Barn under tre år teller derfor som to barn når vi regner barn per ansatt.

Ansatt
Antall barn per ansatt og ansattes utdanningsbakgrunn beregnes utfra ansatte i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

De ansatte som jobber direkte med barna kalles grunnbemanningen. Grunnbemanningen består av pedagogiske ledere, øvrige barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. De siste årene har det blitt flere pedagogiske ledere og barne- og ungdomsarbeidere, mens det har blitt færre assistenter uten barnefaglig utdanning.

75 000 årsverk i barnehagene

I 2016 ble det utført 75 000 årsverk i barnehagene. Årsverkene fordeler seg på

  • 25 000 til pedagogiske ledere
  • 12 400 til barne- og ungdomsarbeidere
  • 25 300 til assistenter
  • 4800 til styrere
  • 7500 til annet personale

Personaltetthet

Det er i gjennomsnitt 6 barn over 3 år per ansatt i grunnbemanningen. Det vil si at det er en pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeider eller assistent for hvert sjette barn i barnehagen. Kommunale barnehager har litt flere ansatte per barn enn private barnehager. Det er 5,9 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,2 barn per ansatt i private (figur 1.2).

Personaltettheten har økt svakt i perioden 2012–2016, men det er relativt stor variasjon mellom kommunene. Omtrent 60 prosent av kommunene har mellom 5,5 og 6,5 barn per ansatt. 34 prosent av kommunene har under 5,5. Dette gjelder i hovedsak små kommuner.

Selv om kommunale barnehager i gjennomsnitt har høyere personaltetthet enn private på nasjonalt nivå varierer det mellom kommuner. I 117 kommuner er det høyere personaltetthet i de private barnehagene enn i de kommunale.

Figur 1.2 Personaltetthet etter eier. 2012-2016. Antall barn per ansatt.

figur-1-2-personaltetthet-etter-eier-2012-2016-antall-barn-per-ansatt

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere

Fra 2013 til 2016 har andelen barnehagelærere i grunnbemanningen økt fra 34 til 39 prosent. I samme periode har andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag økt fra 17 til 20 prosent (figur 1.3).

32 prosent av kommunene har 40 prosent barnehagelærere eller mer.

Figur 1.3 Ansattes utdanningsnivå i alle barnehager. 2012-2016*. Prosent.

figur-1-3-ansattes-utdanningsniva-i-alle-barnehager-2012-2016-prosent

* I 2016 ble det innført nye utdanningskategorier for andre fagarbeidere og annen høyere utdanning. I 2016 blir også ansattes utdanningsnivå fordelt på årsverk, og ikke på antall ansatte som foregående år. På nasjonalt nivå har det liten betydning for tallene.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Figur 1.4 Barnehager som oppfyller pedagognormen. 2012-2016. Prosent.

figur-1-4-barnehager-som-oppfyller-pedagognormen-2012-2016-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

3 av 4 barnehager oppfyller pedagognormen

74 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen, noe som er en økning på 4 prosentpoeng fra 2015. 7 prosent av barnehagene oppfyller ikke normen, mens 19 prosent oppfyller normen med dispensasjon fra utdanningskravet.

14 700 barn går i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen. Det tilsvarer 5 prosent av barnehagebarna.

Det mangler 1480 årsverk for å oppfylle pedagognormen. Det er 270 færre årsverk enn det manglet i 2015.

I 2016 har 5 prosent av de pedagogiske lederne og 1 prosent av styrerne dispensasjon fra utdanningskravet. Det er blitt stadig færre pedagogiske ledere og styrere med dispensasjon fra utdanningskravet de siste årene.

Pedagognormen

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over 3 år. Når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer, skal det være én pedagogisk leder per 7–9 barn. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet kan jobbe som pedagogisk leder. Dette skal kun benyttes unntaksvis.

Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet (Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet fra styrer)

Familiebarnehager og åpne barnehager har egne krav til pedagogisk bemanning og veiledning. Disse barnehagene inngår derfor ikke i beregningen av pedagognormen.