Tabell 7.1 Timer naturfagundervisning per år, rapportert av lærere og rektorer i TIMSS. 2015. Antall.

Barnetrinnet Ungdomstrinnet
Norge 59 81
Sverige 79 122
Internasjonalt snitt 76 159
Danmark 80
Finland 82

Kjelde: Bergem m.fl. (red.) 2016