Tabell 1.3 Barn som får spesialpedagogisk hjelp. 2012-2016. Antall og prosent.

2012 2013 2014 2015 2016
Antall barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp 6 577 6 959 7 799 7 950 8 290
Andel av alle barn i barnehage 2,3% 2,4% 2,7% 2,8% 2,9%

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)