Kapittel 1
Figur 1.1. Dekningsgrad for minoritetsspråklige og totalt. 2012-16. Prosent.
Figur 1.2. Personaltetthet etter eier. 2012-2016. Antall barn per ansatt.
Figur 1.3. Ansattes utdanningsnivå i alle barnehager. 2012-2016*. Prosent.
Figur 1.4. Barnehager som oppfyller pedagognormen. 2012-2016. Prosent.
Figur 1.5. Barnehager fordelt på driftsform. 2012-2016. Antall og prosent.
Figur 1.6. Barn i familiebarnehager fordelt på alder. 2012-2016. Antall.
Figur 1.7. Barn etter barnehagens størrelse. 2012-2016. Antall.
Figur 1.8. Avdelingsfrie og avdelingsbaserte barnehager etter barnehagestørrelse. 2016. Prosent.
Figur 1.9. Barnehager fordelt etter vanligste gruppestørrelse. 2016. Antall.
Figur 1.10. Barnehagens profil. 2016. Antall.
Figur 1.11. Barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fordelt på alder. 2016. Antall.
Tabell 1.1. Barn i barnehage. 2016. Prosent og antall.
Tabell 1.2. Barn på venteliste. 2014-2016. Antall.
Tabell 1.3. Barn som får spesialpedagogisk hjelp. 2012-2016. Antall og prosent.
Kapittel 2
Figur 2.1. Skolar fordelte etter talet på elevar ved skolen. 2006-2016. Prosent.
Figur 2.2. Private grunnskolar. 2006-2016. Tal.
Figur 2.3. Elevar i private skolar fordelte på barne- og ungdomstrinn. 2014-15. Prosent.
Figur 2.4. Fag- og timefordeling i grunnskolen. Skoleåret 2016-17. Timar i løpet av skoleløpet.
Figur 2.5. Elevar i grunnskolen med enkeltvedtak om spesialundervisning. 2006-2016. Prosent.
Figur 2.6. Organiseringa av spesialundervisninga. 2016. Prosent.
Figur 2.7. Elevar med særskild norskopplæring og anna særskild språkopplæring. 2006-2016. Tal.
Figur 2.8. Elevar med særskild norskopplæring som også har anna særskild språkopplæring. 2006-2016. Prosent.
Figur 2.9. Elevar som får anna særskild språkopplæring i tillegg til særskild norskopplæring, i heile landet og i dei ti største kommunane. 2016. Prosent.
Figur 2.10. Fordeling av gutar og jenter på dei ulike valfaga. 2016-17. Prosent.
Figur 2.11. Elevar på 1.-4. trinn som deltek i SFO-ordninga, fordelte på fylke. 2016. Prosent.
Figur 2.12. Skolar fordelte etter tal på elevar per lærar i ordinær undervisning. 2016-17. Prosent.
Figur 2.13. Tal på elevar per lærar i ordinær undervisning 1.-4. trinn i kommunale grunnskolar i dei ti største kommunane i Noreg. Prosent.
Figur 2.14. Gjennomsnittleg lærartettleik og prosentdel elevar på skolar med over 20 elevar per lærar. 2001-2016. Prosentdel og gjennomsnitt.
Figur 2.15. Skolar med over 20 elevar per lærar i ordinær undervisning på 1.-4. trinn, fordelte på skolestorleiken. 2001-02 og 2016-17. Prosent.
Figur 2.16. Lærarar som ikkje oppfyller kompetansekravet for undervisning i fag dei underviser i, fordelte på barne- og ungdomstrinn*. 2016-17. Prosent.
Figur 2.17. Grunnskolelærarar som fekk midlar for å ta vidareutdanning i matematikk, engelsk og norsk per desember*. 2015-2016. Tal.
Figur 2.18. Vaksne som får ordinær undervisning og spesialundervisning. 2011-2016. Tal.
Tabell 2.1. Private grunnskolar. 2016. Tal.
Kapittel 3
Figur 3.1. Elevar, lærlingar og lærekandidatar etter utdanningsprogram og utdanningsnivået til foreldra. 2016-17. Prosent.
Figur 3.2. Elevar på yrkesfaglege utdanningsprogram etter kjønn. Alle trinn*. 2016-17. Prosent.
Figur 3.3. Gutar og jenter etter utvalde realfag. 2016-17. Prosent.
Figur 3.4. Elevar i private vidaregåande skolar* i utvalde land. 2014-15. Prosent.
Figur 3.5. Søkjarar med godkjend lærekontrakt per 31. desember 2016, fordelte på fylke. Prosent.
Figur 3.6. Løpande lærekontraktar etter utdanningsprogram. 2016. Tal
Figur 3.7. Lærekandidatar etter utdanningsprogram. 2016. Tal.
Figur 3.8. Delen lærekandidatar av totalt tal på lærlingar, fagopplæring i skole og lærekandidatar. 2016. Prosent.
Figur 3.9. Sysselsette lærarar i vidaregåande opplæring etter kjønn og alder. 4. kvartal 2016. Prosent. 
Figur 3.10. Lærarar etter utdanningsnivå. 4. kvartal 2016. Prosent.
Figur 3.11. Sysselsette lærarar i vidaregåande opplæring utan pedagogisk utdanning. 4. kvartal 2016. Prosent.
Tabell 3.1. Elevar i vidaregåande opplæring. 2016-17. Tal.
Tabell 3.2. Lærlingar i vidaregåande opplæring. 2016. Tal.
Tabell 3.3. Elevar og lærlingar fordelte på utdanningsprogram og trinn. 2016-17. Tal.
Tabell 3.4. Gutar og jenter som gjekk vidare frå nivå 1 til nivå 2 i realfag*. 2016-17. Prosent.
Tabell 3.5. Private vidaregåande skolar etter grunnlag for godkjenning. 2016-17. Tal.
Tabell 3.6. Nye lærekontraktar etter utdanningsprogram. 2012-2016. Tal.
Tabell 3.7. Deltakarar i vidaregåande opplæring som er 25 år eller eldre. 2012-2015*. Tal.
Kapittel 4
Figur 4.1. Finansiering av barnehager fordelt på eierform. 2015. Prosent.
Figur 4.2. Kostnader* per heltidsplass i barnehagen, store barn. 2011-2015. Kroner.
Figur 4.3. Kommuner og barnehagebarn fordelt på kommunens driftsutgifter per barn. 2016. Prosent.
Figur 4.4. Kommuner og barnehagebarn fordelt på kommunens driftsutgifter per heltidsekvivalent*. 2016. Prosent.
Figur 4.5. Driftsutgifter per grunnskoleelev fordelt på utgifter til skoler, skolelokaler og skoleskyss. 2012-2016. Kroner.
Figur 4.6. Kommuner og grunnskoleelever fordelt på kommunens driftsutgifter per elev. 2016. Prosent.
Figur 4.7. Utgifter per grunnskoleelev fordelt på utvalgte land. 2013. Kjøpekraftsjusterte tall i USD.
Figur 4.8. Driftsutgifter per elev i videregående opplæring fordelt på fylke. 2016. Kroner.
Figur 4.9. Direkte driftsutgifter per elev i videregående opplæring fordelt på utdanningsprogram*. 2016. Kroner.
Figur 4.10. Utgifter per elev i videregående opplæring fordelt på utvalgte land. 2013. Kjøpekraftsjusterte tall i USD.
Kapittel 5
Figur 5.1. Resultater på nasjonale prøver i regning 5. trinn fordelt på mestringsnivå og fylker. 2016-17. Prosent og gjennomsnittlige skalapoeng.
Figur 5.2. Resultater på nasjonale prøver i lesing 8. trinn fordelt på mestringsnivå og fylker. 2016-17. Prosent og gjennomsnittlige skalapoeng.
Figur 5.3. Nasjonale prøver i lesing på 8. trinn for kommuner*. Gjennomsnitt 2014-2016. Gjennomsnittlige skalapoeng.
Figur 5.4. Resultater på nasjonale prøver i regning 5. trinn fordelt på mestringsnivå. 2014-2016. Prosent.
Figur 5.5. Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning for elever på 8. trinn, fordelt på mestringsnivå og kjønn. 2016-17. Prosent.
Figur 5.6. Resultater på nasjonale prøver i lesing for elever på 8. trinn, fordelt på kjønn. 2016-17. Gjennomsnittlige skalapoeng.
Figur 5.7. Elever som har deltatt, er fritatt eller ikke har deltatt på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn. 2016-17. Prosent.
Figur 5.8. Elever som blir fritatt fra nasjonale prøver i lesing, og elever med særskilt norskopplæring og/eller spesialundervisning på 8. trinn, fordelt på de ti største kommunene. 2016-17. Prosent.
Figur 5.9. Grunnskolepoeng for fylker og nasjonalt. 2015-16. Gjennomsnitt.
Figur 5.10. Elever med null grunnskolepoeng, fordelt på fylker. 2015-16. Prosent.
Figur 5.11. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 2016, etter resultater på nasjonale prøver i lesing 5. trinn 2010-11, fordelt på kjønn.
Figur 5.12. Skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer for gutter og jenter. 2015-16. Gjennomsnitt.
Figur 5.13. Eksamens- og standpunktkarakterer for 10. trinn, fordelt på foreldrenes utdanningsnivå. 2016. Gjennomsnitt.
Figur 5.14. Skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer for gutter og jenter i utvalgte fellesfag. 2015-16. Gjennomsnitt.
Figur 5.15. Endringer til eksamen fra standpunktkarakter. 2015-16. Prosent.
Figur 5.16. Dager og timer fravær på vitnemålet, fordelt på utvalgte utdanningsprogram. 2015-16. Median.
Figur 5.17. Elever fordelt på prosentvis fravær og karakter til standpunkt i praktisk matematikk for studieforberedende utdanningsprogram på Vg1. 2015-16. Prosent.
Figur 5.18. Elever fordelt på prosentvis fravær og karakter til standpunkt i norsk hovedmål for studieforberedende utdanningsprogram på Vg3. 2015-16. Prosent.
Figur 5.19. Resultater på fag- og svenneprøver, fordelt på utvalgte utdanningsprogram. 2015-16. Prosent.
Kapittel 6
Figur 6.1. Lærlingers trivsel på arbeidsplassen. 2015. Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5*.
Figur 6.2. 15-årige elevers trivsel og tilhørighet på skolen. 2015. Prosentandel som er svært enig eller enig i påstandene.
Figur 6.3. Elevers opplevelse av vurderingspraksis og involvering i eget læringsarbeid. 2015. Prosentandel på 1.-10. trinn som opplever at påstandene stemmer*.
Figur 6.4. Elevens opplevelse av motivasjon og mestring fordelt på trinn. 2015. Gjennomsnitt på skala 1-5.
Figur 6.5. Elever som har skulket eller kommet for sent på skolen. 2015. Prosent.
Figur 6.6. Elever som opplever at de mobbes to til tre ganger i løpet av måneden fordelt på klassetrinn og kjønn. 2016. Prosent.
Figur 6.7. Elever som opplever at de mobbes to til tre ganger i løpet av måneden fordelt på klassetrinn og kjønn. 2016. Prosent.
Figur 6.8. Gutter og jenter som forteller at de mobber fordelt på trinn. 2016. Prosent.
Tabell 6.1. 15-årige elevers opplevelse av arbeidsro i naturfagstimene. 2015. Prosentandel som svarer de fleste eller alle naturfagstimene på de ulike påstandene.
Tabell 6.2. Elever som opplever et ganske eller et svært sterkt prestasjonspress. 2015. Prosent.
Kapittel 7
Figur 7.1. Resultater i matematikk for elever på 4. og 8. trinn. 1995–2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.2. Resultater i matematikk for 15-åringer. 2003-2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.3. Resultater i naturfag for elever på 4. og 8. trinn. 1995–2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.4. Resultater i naturfag for 15-åringer. 2006-2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.5. Resultater i ulike emneområder i matematikk på 5. trinn. 2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.6. Resultater i ulike emneområder i matematikk på 9. trinn. 2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.7. Resultater i ulike emneområder i naturfag på 5. trinn. 2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.8. Resultater i ulike emneområder i naturfag på 9. trinn. 2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.9. Sammenhengen mellom elevers selvtillit, motivasjon og prestasjoner.
Figur 7.10. Elever på 4., 5., 8. og 9. trinn med høy indre motivasjon for matematikk og naturfag. 2015. Prosent.
Figur 7.11. Elever på 8. og 9. trinn med høy ytre motivasjon for matematikk og naturfag. 2015. Prosent.
Figur 7.12. Elever på 4., 5., 8. og 9. trinn med høy selvtillit i matematikk og naturfag. 2015. Prosent.
Figur 7.13. Resultater i ulike emneområder i naturfag på 8. og 9. trinn. 2015. Gjennomsnittlig skår.
Figur 7.14. Elever med lærere som svarer at de har undervist i temaet elektrisitet på 8. og 9. trinn. 2015. Prosent.
Tabell 7.1. Timer naturfagundervisning per år, rapportert av lærere og rektorer i TIMSS. 2015. Antall.
Kapittel 8
Figur 8.1. Fullført videregående opplæring innen to år etter normert tid, fordelt på studieretning. Utvikling fra 2000-kullet til 2010-kullet. Prosent.
Figur 8.2. Fullført videregående opplæring innen to år etter normert tid, fordelt på utdanningsprogram. 2010-kullet. Prosent.
Figur 8.3. Fullført videregående opplæring innen to år etter normert tid, fordelt på antall grunnskolepoeng. 2010-kullet. Prosent.
Figur 8.4. Fullført videregående opplæring innen to år etter normert tid, fordelt på fylke. 2010-kullet. Prosent.
Figur 8.5. Fullført videregående opplæring innen to år etter normert tid for innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige. 2010-kullet. Prosent.
Figur 8.6. Fullført videregående opplæring etter innvandrerbakgrunn og foreldrenes høyest fullførte utdanning. 2010-kullet. Prosent.
Figur 8.7. Kompetanseoppnåelse innen to år etter normert tid, fordelt på studieforberedende og yrkesfag. 2010-kullet. Prosent.
Figur 8.8. Overganger til og gjennom videregående skole. 2016. Prosent.
Figur 8.9. Overganger fra yrkesfaglig Vg2 til tredje opplæringsår. 2016. Prosent.
Figur 8.10. Status for lærlinger to til fem år etter påbegynt læretid. 2011-kullet. Prosent.
Figur 8.11. Lærlinger som har oppnådd fagbrev to til fem år etter påbegynt lære, fordelt på utdanningsprogram. 2011-kullet. Prosent.
Figur 8.12. Sysselsettingsstatus i november 2016 for fagarbeidere som tok fag-/svennebrev 2015-16, fordelt på kandidattype. Prosent.
Figur 8.13. Sysselsettingsstatus i november 2016 for lærlinger* som tok fag-/svennebrev 2015-16, fordelt på fylke. Prosent.
Figur 8.14. Sysselsettingsstatus i november 2016 for lærlinger* som tok fag-/svennebrev 2015-16, fordelt på utdanningsprogram.** Prosent.
Figur 8.15. Ungdom som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på alder og sysselsettingsstatus. 2016. Prosent.
Figur 8.16. Ungdom i alderen 16-25 år som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på fylke og sysselsettingsstatus. 2016. Prosent.
Figur 8.17. Ungdom i alderen 16-25 år som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn, kjønn og sysselsettingsstatus. 2016. Prosent.
Figur 8.18. Ungdom under 21 år med ungdomsrett som er i oppfølgingstjenesten, fordelt på fylke og år. Juni 2017. Prosent.
Figur 8.19. Status det påfølgende skoleåret* for ungdom tilmeldt oppfølgingstjenesten per juni 2016. Prosent.