Referanser

Forfatter/utgivelse År Tittel Utgiver/utgivelsessted
Aamodt, Per Olof, Cecilie Carlsten, Joackim Caspersen, Jens B. Grøgaard og Trude Røsdal 2016 Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning international Survey (TALIS) [Rapport 6/2016]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Amundsen, Marie-Lisbeth, Per E. Garmannslund og Randi Faugstad 2016 Utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet. Psykologi i kommunen
Andersen, Bror Just 2016 Informasjon om psykisk helse – et sentralt tiltak for å fremme elevers sosiale og emosjonell kompetanse. I: Edvin Bru, Ella Idsøe og Klara Øverland (red). Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget, Oslo
Andersen, Rolg og Silje Andresen 2016 Motivasjon, frafall og formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Andreassen, Rune 2014 Lærinsstrategier I: Janicke H. Stray og Line Wittek (red.). Pedagogikk – en grunnbok. Cappelen Damm, Oslo
Andreassen, Rune og Ivar Bråten 2011 Implementation and effects of explicit reading comprehension instruction in fifth-grade classrooms. [doi:10.1016/j.learninstruc.2010.08.003]. Learning and Instruction 21
Anmarkrud, Øistein og Ivar Bråten 2012 Naturally-Occurring Comprehension. Strategies Instruction in 9th-Grade Language Arts Classrooms. Scandinavian Journal of Educational Research
Bakken, Anders 2003 Minoritetsspråkling ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? [Rapport 15/2003]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Bakken, Anders 2014 Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Bakken, Anders 2010 Prestasjonsforskjeller i kunnskapsløftes første år – kjønn, minoritetesstatus og foreldres utdanning. [Rapport 9/2010]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Bakken, Anders 2014 Sosial ulikhet i skoleresultater – en oppsummering av NOVAs forskning, notat 30.april 2014. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Bakken, Anders 2009 Ulikhet på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? [Rapport 8/2009]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Bandura, Albert 1997 Self-Efficacy: The Exercise of Control. Freeman, New York
Bandura, Albert 1994 Self-efficacy. I: Vilayanur S. Ramachaudran (red.), Encyclopedia of human behavior. Academic Press, San Diego
Bergsli, Heidi 2013 Helse og frafall i videregående opplæring. Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
Bjerrum – Nielsen, Harriet 2009 Skoletid. Universitetsforlaget, Oslo
Boekaerts, Monique 2010 The crucial role of motivation and emotion in classroom learning. I: Hanna Dumont, David Istance og Francisco Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
Boer, Hester de, Anouk S. Donker-Bergstra og Canny D. N. M. Kostons 2012 Effective Strategies for Self-regulated Learning: A Meta- Analysis. Gronings. Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen
Borg, Elin, Hanne Christensen, Knut Fossestøl Øyvind og Pålshaugen 2015 Hva lærere ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for satsning på bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. [Rapport 6/2015]. Arbeidsforskningsinsituttet, Oslo
Brandmo, Christian 2014 Metakognisjon og selvregulert læring. I: Janicke H. Stray og Line Wittek (red.), Pedagogikk – en grunnbok. Cappelen Damm AS, Oslo

Bratterud, Åse, Sandseter, Ellen Beate H. og Monica Seland (2012)

2012 Barns trivsel og foreldres medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.

Rapport 21/2012. NTNU Samfunnsforskning AS

Bru, Edvin, Ella Idsøe og Klara Øverland 2016 Introduksjons Psykisk helse i skolen. I: Edvin Bru, Ella Idsøe og Klara Øverland (red): Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget, Oslo
Bråten, Beret, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten 2015 Har barn det bra i store barnehager? [Rapport 48/2015]. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Bråten, Ivar og Strømsø, Helge Ivar 2009 Multiple tekster – til innsikt og besvær. Norsk pedagogisk tidsskrift
Bråten, Ivar og Strømsø, Helge Ivar 2011 Measuring strategic processing when students read multiple texts [DOI: 10.1007/s11409-011-9075-7 ]. Metacognition and Learning
Bråten, Ivar og Øistein Anmarkrud 2011 Does naturally occurring comprehension strategies instruction make a difference when students read expository text? [DOI: 10.1111/j.1467-9817.2011.01489.x]. Journal of Research in Reading
Bråten, Ivar, Øistein Anmarkrud, Christian Brandmo og Helge I. Strømsø 2014 Developing and testing a model of direct and indirect relationships between individual differences, processing, and multiple-text comprehension [doi:10.1016/j.learninstruc.2013.11.002]. Learning and Instruction
Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder 2015 Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget. [Rapport 51/2015]. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Caspersen, Joacim, Marianne Gaarvik og Christian Wendelborg 2015 Lærlingeundersøkelsen 2014. Analyser av variasjoner og sammenhenger. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering
Caspersen, Joakim, Per Olaf Aamodt, Nils Vibe og Tone Cecilie Carlsten 2014 Kompetanse og praksis blant norske lærere. Resultater fra TALIS-undersøkelsen i 2013. [Rapport 41/2014]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Danielsen, Anne Grete 2010 Lærerens møte med elever og selvregulert læring på ungdomstrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift
De Corte, Eric 2010 Historical developments in the understanding of learning. I: Hanna Dumont, David Istance og Francisco Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
Desforges, Charles 2003 The impact of Parental Involvement, Parental support and family education on Public Achievement and Adjustment. Harvard Graduate School of Education, London
DIFI 2015 Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener brukerne? [Rapport 6/2015]. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Oslo
Dignath, Charlotte, Gerhard Büttner og Hans-Peter Langfeldt 2008 How can primary school students learning self-regulated learning strategies most effectively? : A meta-analysis of self-regulation training programs [doi:10.1016/j.edurev.2008.02.003]. Educational Research Review
Dinsmore, Daniel L, Patricia A. Alexander og Sandra M. Loughlin 2008 Focusing the Conceptual Lens on Metacognition, Self-regulation, and Self-regulated Learning.
DOI 10.1007/s10648-008-9083-6]
Springer Science and Business Media, Published Online
Drugli, Mai Britt 2012 Relasjonen lærer og elev – avgjørende for elevens læring og trivsel. Cappelen Damm, Oslo
Dumont, Hanna og David Istance 2010 Analyzing and designing learning environments for the 21st century. I: Hanna Dumont, David Istance og Francisco Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
Elevundersøkelsen 2015 Upubliserte data. Utdanningsdirektoratet
Eriksen, Ingunn Marie og Selma Therese Lyng 2015 Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. [Rapport 14/2015]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Falch, Torberg og Ole Henning Nyhus 2011 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne [Rapport 1/2011]. Senter for økonomisk forskning AS (SØF), Trondheim
Falch, Torberg, Lars-Erik Borge, Päivi Lujala, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm 2010 Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring [Rapport 2/2010]. Senter for økonomisk forskning AS (SØF), Trondheim
Falch, Torberg, Simon Bensnes og Bjarne Strøm 2016 Skolekvalitet i videregående opplæring. Utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet [Rapport 01/2016]. Senter for økonomisk forskning AS (SØF), Trondheim
Farrington, Camille A., Melissa Roderick, Elaine Allensworth, Jenny Nagaoka, Tasha Seneca Keyes, David W. Johnson og Nicole O. Beechum 2012 Teaching Adolescents To Become Learners. The Role of Noncognitive Factors in Shaping School. Performance: A Critical Literature Review. University of Chicago Consortium on Chicago School Research, Chicago
Flavell, John H. 1979 Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist
Foreldreutvalget for grunnskolen 2012 Vennskap fremmes av samarbeid mellom hjem og skole. . I: Jorunn Sandsmark. (red.) Voksne skaper vennskap. Arbeid med inkluderende miljøer i skolen. KS, kommuneforlaget, Oslo
Forskningsrådet 2014 Lærende Regioner i Norge. Forskningsfunn. Norges forskningsråd, Oslo
Furnes, Bjarte R. og Elisabeth Norman 2013 Læringsstrategier og metakognisjon. I: Rune J. Krumsvik og Roger Säljä (red.) Praktisk-pedagogisk utdanning. En antologi. Fagbokforlaget, Oslo
Gamlem, Siv Therese M. 2014 Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger, Stavanger
Gjerustad, Cay og Waagene Erica 2015 Spørsmål til Skole- Norge våren 2015. Resultater og analyser fra Utdanninsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. [Rapport 19/2015]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Gulbrandsen, Lars 2007 Barnehageplass – fra unntak til regel. I Raabe, M. (red.): Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring. Statistiske analyser 90. Statistisk Sentralbyrå (SSB), Oslo
Gulbrandsen, Lars og Erik Eliassen 2013 Kvalitet i barnehager. [Rapport 1/2013]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Gullslett, Monkia Hesook Kim og Marit Borg 2014 Service users’ experience of the impact of mental health crisis on social identity and social relations. Scandinavian Psychologist
Gunnes, Trude og Pål Knudsen 2015 Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD. [Rapport 2015/41]. Statistisk Sentralbyrå (SSB), Oslo
Gustafson, Jan Erik, Allodi Westling, Elin kerman, Erickson, C. Eriksson, L, Fiscbein, S, Granlund, M., Gustafsson, P. Ljungdahl, S. Ogden, T og Persson, R.S. 2010 School, learning and mental health: A systematic review. Hälsoutskottet, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm.
Haakestad, Hedda, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund 2015 Tidsbruk i barnehager. Rapportering, organisering og ledelse. [Rapport 43/2015]. Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo
Hansen, Harriet 2013 Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og mobbeforståelser. I: Jette Kofoed og Dorthe Marie Søndergaard. (red.) Mobning gentænkt. Hans Reitzels forlag, København
Hattie, John 2009 Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Rotledge, London
Haugsbakken, Halvdan og Trond Buland 2009 Evaluering av prosjekt leksehjelp. Sluttrapport. SNITEF, Trondheim
Haugset, Anne Sigrid, Randi Dyblie Nilsen og Margrete Haugum 2015 Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. [Rapport 19/2015]. Trøndelag forskning og utvikling, Steinkjer
Havik, Trude, Edvin Bru og Sigrun Ertesvåg 2015 Assesing relations for school non-attendance [DOI: 10.1080/00313831.2014.904424]. Scandinavian Journal of Education Research
Hellevik, Per og Carolina Øverlien 2013 Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge – En kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Oslo.
Helsedirektoratet 2015 Miljø og helse i barnehagen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veileder IS-2072. Helsedirektoratet, Oslo
Helsedirektoratet 2016 Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015. Rapport med resultater og forslag til oppfølging. [Rapport IS-2447]. Helsedirektoratet, Oslo
Holsen, Ingrid 2009 Depressive symptomer i ungdomstiden I: Knut Inge Klepp og Leif Edvard Aarø (red.): Ungdom , livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk, Oslo
Hopfenbeck, Therese N. 2011 Fra teoretiske modeller til klasseromspraksis: Hvordan fremme selvregulert læring? Norsk Pedagogisk Tidsskrift
Hopfenbeck, Therese N. 2014 Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Universitetsforlaget, Oslo
Hopfenbeck, Therese og Astrid Roe 2010 Lese- og læringsstrategier. I: Marit Kjærnsli og Astrid Roe (red.). På rett spor. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget, Oslo
Hysing, Mari, Allison G. Harvey, Steven J. Linton, Kristin G. Askeland og Børge Sivertsen 2016 Sleep and academic performance in later adolescence: results from a large population-based study. [DOI: 10.1111/jsr.12373]. Journal of Sleep Research
Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning 2014 Elevers skoleresultater. En kortfattet kunnskapsoversikt på utvalgte områder, med utgangpunkt i analyser fra Statistisk sentralbyrå og samarbeidspartnere. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo
Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum 2011 Value added-indikatorer. Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler? Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo
Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum og Kjell G. Salvanes 2013 Hvorfor gjør barn av høyt utdannede det bedre på skolen? i Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad, Statistiske analyser 138. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo
Håkansson, Jan og Daniel Sundberg 2012 Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur och kultur, Stockholm
Jensen, Fredrik og Guri Nortvedt 2013 Holdninger til matematikk. I: Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red.) Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget, Oslo
Kjærnsli, Marit og Rolf Vegar Olsen 2013 Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget, Oslo
Kjærnsli, Marit, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe 2007 Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget, Oslo
Kofoed, Jette og Dorthe Marie Søndergaard 2009 Mobning. Sociale processer på afveje. Hans Reitzels forlag, København
Kofoed, Jette og Dorthe Marie Søndergaard 2013 Mobning. Gentenkt. Hans Reitzels forlag, København
KOSTRA foreløpige tall 2016 Foreløpige tall fra Kommune-Stat-Rapportering, Statistisk sentralbyrå. Endelige tall foreligger 15. juni 2016. Statistisk sentralbyrå (SSB) Oslo – Kongsvinger
Kunnskapsdepartementet 2006a Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kunnskapsdepartementet 2005 Lov av 17. juni 2005 om barnehager (barnehageloven). Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kunnskapsdepartementet 2006b Forskrift til opplæringslova. Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kvello, Øyvind 2012 Vennskap som beskyttelses- og risikofaktor. Voksne skaper vennskap, Utdanningsdirektoratet, Oslo
Lai, Emily R 2011 Metacognition: A Literature Review. Research Report. Pearson Education Inc., New Jersey
Lillejord, Sølvi, Kristin Børte, Kristoffer Halvorsrud, Erik Ruud og Tor Freyr 2015 Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole: En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Oslo
Lunder, Trond Erik, Brynjulf Eika og Lars Håkonsen 2016 Kostnader i barnehager 2014 [Rapport 379/2016]. Telemarksforskning, Bø i Telemark
Lødding, Berit og Nils Vibe 2010 Hvis noen forteller om mobbing [Rapport 4/2010]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Lødding, Berit, Eifred Markussen og Sabine Wollscheid 2016 Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Sluttrapport [Rapport 1/2016]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Markussen, Eifred 2014 Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 [Rapport 1/2014]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Markussen, Eifred og Silje Kristin Gloppen 2012 Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010-2011 [Rapport 2/2012]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Matematikksenteret 2016 Vurdering av eksamen i matematikk. Matematikksenteret, publisert på nett
Mazano, Robert J. 2009 Classroom management that works – research based strategies for every teacher. Pearson Education Inc., New Jersey
Michelet, Simon 2011 Elevene i mellom. Elevkultur og deltakelse i læringsprosesser på småskole- og ungdomstrinn. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo, Oslo
Navarro, Raul, Santiago Yubero og Elisa Larrañaga 2015 Cyberbully_ing Across the Globe. Gender, Family and Mental Health. Springer, New York
Nordahl, Thomas 2003 Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole [Rapport 13/2003]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Nordahl, Thomas 2007 Hjem og skole, hvordan skape et bedre samarbeid? Universiteteforlaget, Oslo
Nordahl, Thomas 2010 Eleven som aktør – fokus på elevens læring og utvikling i skolen. Universitetsforlaget, Oslo
Nordenbo, Sven Erik 2008 Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole: et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, København
NOU 2014:7 2014 Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet, Oslo
NOU 2015: 8 2015 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet, Oslo
NOVA 2014 Ungdata. Nasjonale resultater 2014 [Rapport 10/2014]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
NOVA 2015 Ungdata. Nasjonale resultater 2015 [Rapport 7/2015]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Nysträm, Peter 2016 Characteristics of high-performing students in mathematics I:Marianne Nordengen og Hallvard Thorsen (red). Northern Lights on PISA and TALIS Nordic council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat, København
OECD 2015 Education at a Glance 2015 – OECD Indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2014 Education at a Glance 2014 – OECD Indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2009a The PISA International Database. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2009b Elevspørreskjema International student assesment 2009 [Lesedato: 31.03.2016]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2010 PISA 2009 Results: Learning to Learn. Student Engagement, Strategies and Practices [doi: 10.1787/9789264083943-en]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2013 PISA 2012 Results. Student performance in Mathematics, Reading, Science. Volume I. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2014 New Insights from TALIS 2013: Teaching and Learning in Primary and Upper Secondary Education, TALIS. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2015 Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills. OECD Skills Studies. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
OECD 2016 Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
Ogden, Terje 2012 Klasseledelse – teori, praksis, forskning. Gyldendal Akademisk, Oslo
Ogden, Terje og Kristine Amlund Hagen 2013 Adolescents metal health: Prevention and intervention. Routledge, New York
Olaussen, Bodil S 2009 Arbeidsplaner i skolen – En kontekst for utvikling av selv-regulert læring? Refleksjoner etter en studie på småskoletrinnet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift
Opheim, Vibeke, Cay Gjerustad og Jørgen Sjaastad 2013 Jakten på kvalitetsindikatorene: Sluttrapport fra prosjektet «Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Oslo kommune Kommunerevisjonen 2015 Særskilt språkopplæring i grunnskolen. [Rapport 3/2015]. Kommunerevisjonen, Oslo
Oudmayer, Kristin 2014 Du er viktigere enn du tror. Humanist forlag, Oslo
Pintrich, Paul R. og Dale H. Schunk 2002 Motivation in Education. Theory, Research, and Applications. 2nd Edition. Pearson Education Inc., New Jersey
Prop. 1 S 2015 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2016. Kunnskapsdepartementet, Oslo
Pålshaugen, Øyvind og Elin Borg 2015 Elevenes psykiske helse i fremtidens skole. Hva lærere kan bidra med gjennom undervisningen. Bedre skole
Rambøll 2016 Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Rambøll, Oslo
Reegård, Kaja og Jon Rogstad 2016 De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal Akademisk, Oslo
Roe, Astrid 2010 Elevenes engasjement i lesing. I: Marit Kjærnslie og Astrid Roe (red.). På rett spor. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget, Oslo
Rogstad, Jon 2016 Hvorfor skal jeg ta utdanning når jeg uansett ender med å kjøre taxi i Reegård, Kaja og Jon Rogstad (red): De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal Akademisk, Oslo
Ryan, Richard M. og Edward L. Deci 2000 0 Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. [doi:10.1006/ceps.1999.1020]. Contemporary Educational Psychology
Sabol, Terri og Robert Pianta 2012 Recent trends in research on teacher–child relationships. [doi:10.1080/14616734.2012.672262]. Attachment & Human Development
Sadler, Royce 2010 Beyond feedback: developing student capability in complex appraisal. Assessment & Evaluation in Higher Education
Sandseter, Ellen Beate H. og Monica Seland 2015 Barns trivsel i Oslobarnehagen 2015. Dronning Mauds Minnes Høyskole, Trondheim
Schneider, Michael og Elsbeth Stern 2010 The cognitive perspective on learning: ten cornerstone findings. I: Hanna Dumont, David Istance og Francisco Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
Schunk, Dale H 2008 Metacognition, Self- Regulation, and Self-Regulated Learning: Research Recommendations. Educational Psychology Review
Seeberg, Louse, Aina Winsvold og Sissel Sverdrup 2013 Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. [Notat 4/2013]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Shadish, William R., Thomas D. Cook og Donald T. Campbell 2002 Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Miffling Company, Boston – New York
Sivertsen, Håkon, Margrete Haugum, Anne Sigrid Haugset, Espen Carlsson, Randi Dyblie Nilsen og Gunnar Nossum 2015 Spørsmål til Barnehage-Norge 2014 [Rapport 1/2014]. Trøndelag forskning og utvikling, Steinkjer
Skaalvik, Einar M. og Sidsel Skaalvik 2013 Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo
Skaalvik, Einar M. og Sidsel Skaalvik 2015 Motivasjon for læring. Teori praksis. Universitetsforlaget, Oslo
Skolverket 2016a Barngruppers storlek i färskolan. En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och sosialpsykologisk forskning. [Rapport 433/2016]. Skolverket, Stockholm
Skolverket 2016b Jämfärelsetal om färskola, skola och vuxenutbildning. Skolverket, Stockholm
Skolverket 2013 Betydelsen av icke-kognitiva färmågor. Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång. Skolverket, Stockholm
Sletten, Mira Aaboen 2015 Psykiske plager blant ungdom. Sosiale forskjeller og historiene om de flinke pikene. Barn i Norge
Sletten, Mira Aaboen og Christer Hyggen 2013 Ungdom, frafall og marginalisering. Norges forskningsråd, Oslo
Slonje, Robert Peter K. Smith og Ann Frisn 2013 The nature of cyberbulling, and strategies for prevention. [doi:10.1016/j.chb.2012.05.024]. Computers in human behavior
Smith, Peter K., Jess Madhdavi, Manuel Carvalho, Sonja Fisher, Shanette Russel, og Neil Tippett 2008 Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. [doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x.]. Jounral of child psychology and psychiatry
SSB 2015 Barnevern 2014. Lesedato 21.april 2016. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo
SSB 2014 Nasjonale prøver 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
SSB 2014 Nasjonale prøver 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
SSB 2015 Nasjonale prøver 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
SSB 2014 Befolkningsframskrivinger 2014-2100. Statistisk sentralbyrå (SSB), publisert på nett
Staksrud, Elisabeth 2013 Digital mobbing: Hvem, hvordan, hvorfor – og hva kan voksne gjøre? Kommuneforlaget, Oslo
Strøm, Ida F., Siri Thoresen, Tore Wentzel- Larsen og Grete Dyb 2013 Violence, bullying and academic achievement: A study if 15 year old adolescents and their enviroment [doi:10.1016/j.chiabu.2012.10.010]. Child abuse and neglect
Støren, Liv Anne, Håvard Helland og Jens B. Grøgaard 2007 Og hvem stod igjen…? Sluttprosjekt fra prosjektet Gjennomføring i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999-2001 [Rapport 14/2007]. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Sulkunen, Sari, Kari Nissinen og Pekka Kupari 2014 Characteristics of low and top performers in reading and mathematics. Exploratory analysis of 4th grade PIRLS and TIMMS data in the Nordic countries. I: Anne Berit Kavli og Hallvard Thorsen (red) Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd, København
TBU (Det Tekniske beregningsutvalg) 2016 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Februar 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo
Throndsen, Inger 2011 Self-regulated learning of basic arithmetic skills: A longitudinal study [DOI: 10.1348/2044-8279.002008]. British Journal of Educational Psychology
Throndsen, Inger og Ove E. Hatlevik 2015 Elevenes selvoppfatning og holdning til IKT. I Ove E. Hatlevik og Inger Throndsen (red.) Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget, Oslo
Tøssebro, Jan og Helge Lundeby 2002  vokse opp med funksjonshemming: de første årene. Gyldendal Akademisk, Oslo
Utlendingsdirektoratet (UDI) 2015 Tall levert til Utdannignsdirektoratet fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Utlendingsdirektoratet (UDI), Oslo
Vaaland, Grete S. 2011 God start – utvikling av klassen som sosialt system. I: Unni Vere Midtahssel, Edvin Bru, Sigrun Ertesvåg og Erling Roland (red.) Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget, Oslo
Vaaland, Grete S. og Erling Roland 2012 Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class [DOI:10.1016/j.chiabu.2012.10.010doi:10.1016/j.chiabu.2012.10.010]. Teacher and teacher education
Vatne, Bente og Liv Gjems 2014 Barnehagelæreres arbeid medbarns språklæring. Norsk Pedagogisk Tidsskrift
von Simson, Kristine 2016 Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter: arbeidsmarkedets betydning, i Reegård, Kaja og Jon Rogstad (red): De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres? Gyldendal Akademisk, Oslo
Wang, Ming – Tee og Jacqelynne Eccles 2012 Social support matters: Longitudinal effects of social support om three dimensions of school engagement from middle to high school [DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x]. Child development
Weinstein, Claire og Richard E. Mayer 1983 The Teaching og Learning Stretegies. Innovation Abstracts
Wendelborg, Christian 2016a Mobbing, krenkelser og arbeidsro I skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, Christian 2016b Analyser av indekser på skoleporten 2015. Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, Christian og Joakim Caspersen 2016 Høyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet. Analyser av Elevundersøkelsen 2013 og 2014. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, Christian, Joakim Caspersen, Anna M. Kittelsaa, Stina Svendsen, Anne Sigrid Haugset, Trond Kongsvik og Rune Borgan Reiling 2015 Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Wendelborg, Christian, Melina Røe og Roger Andre Federici 2014 Elevundersøkelsen 2013: Analyse av Elevundersøkelsen 2013. NTNU Samfunnsforskning Mangfold og inkludering, Trondheim
Winne, Philip H. og Nancy E. Perry 2000 Measuring self-regulated learning. I: Monique Boekaerts, Paul r. Pintrich og Moshe Zeidner (red) Handbook of self-regulation. Academic Press, San Diego
Woolfolk, Anita 2009 Pedagogisk psykologi. Tapir Akademisk forlag, Trondheim
Ybarra, Michelle og Kimberly Mitchell 2004 Online aggressor/targets, aggressors. And targets: A comparisonm of associated characteristics [doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00328.x]. Journal of Child psychology and Psychiatry
Zambrana, Imac 2015 Betydningen av barnehage for barns språkutvikling og betydningen av overgangen fra barnehage for barns tilpasning på skolen. Innlegg på FINNUT-konferanse 17.09.15, foreløpig upublisert
Zimbardo, Phillip 2007 The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn. The Random House, New York
Zimmerman, Barry J. og Anastasia Kitsantas 2005 2005 The Hidden Dimension of Personal Competence: Self-Regulated Learning and Practice. I: Andrew J. Elliot, Carol S. Dweck (red.) Handbook of competence and motivation. Guilford Publications, New York
Zimmerman, Barry J., Sebatian Bonner og Robert Kovach 2003 Developing Self-Regulated Learners. Beyond Achievement to Self-Efficacy. American Psychological Association, Washington D.C
Øiestad, Guro 2012 Vennskap bygger selvfølgelse. I: Jorunn Sandsmark. (red.) Voksne skaper vennskap. Arbeid med inkluderende miljøer i skolen. KS, kommuneforlaget, Oslo