Leder

Hege Nilssen
Fungerende direktør i Utdanningsdirektoratet
(Foto: Jannecke Sanne Normann)

Utdanningsspeilet er vår årlige publikasjon med statistikk og analyser om barnehage og grunnopplæring i Norge. Gjennom åtte kapitler får dere en oppdatert oversikt over tall og forskning om sentrale temaer i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring.

For første gang skriver vi i år om å lære å lære. Dette er et veldig aktuelt tema når vi diskuterer innholdet i fremtidens skole. Vi ser nærmere på statistikk og forskning som sier noe om hvordan norske elever lærer å lære, og hva vi vet om hvordan lærerne legger til rette for å utvikle denne kompetansen. Vi presenterer også funn fra nasjonal og internasjonal forskning om læringsstrategier, motivasjon, selvoppfatning og forventning om mestring.

Samfunns- og arbeidsliv endrer seg i retning av større mangfold, høyere grad av kompleksitet og hurtigere endringer. Dette øker også kravene til at elevene må kunne tilegne seg ny kunnskap og videreutvikle egen kompetanse. Elever som utvikler et bevisst forhold til egen læring, som lærer om det å lære, er bedre rustet til å løse problemer, alene og sammen med andre.

Viktige forutsetninger for at elevene skal lære å lære, er at de lærer å reflektere over sin egen læring, og at de lærer å regulere tankene, følelsene, motivasjonen, atferden og innsatsen sin. Forskning viser at elevene lærer mer om de er bevisste på egne læringsstrategier. Dette øker også motivasjonen deres for å lære.

Alle vi som jobber med å utvikle og forme dagens og fremtidens barnehage, skole og fagopplæring er også avhengig av å lære mer. Gjennom Utdanningsspeilet får du et overblikk over noen av de store utviklingstrekkene innenfor våre områder.

Du kan for eksempel lære mer om barnehageansattes utdanningsnivå, om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, hvor mye penger vi bruker på skole og barnehage i Norge og hva som kjennetegner elever som presterer på høyt og lavt nivå. Vi ser også nærmere på de mange faktorene som har betydning for trivsel og læring, og vi får lære mer om årsaker til forskjeller i gjennomføring og hvordan et står til med sysselsettingen av nyutdannede fagarbeidere.

Vi får stadig mer kunnskap fra ulike kilder innenfor statistikk, forskning og gjennom erfaringer fra praksisfeltet. Samtidig trenger de fleste av oss hjelp til å sortere i all kunnskapen, og til å sette de løse kunnskapsfragmentene inn i en større sammenheng. Vi håper Utdanningsspeilet hjelper deg med dette!