7.7 Ungdommer uten og utenfor videregående opplæring

Ungdom som ikke har fullført videregående opplæring, trenger ikke være inaktive. Mange velger for eksempel å avslutte utdanningen for heller å jobbe (Reegård og Rogstad 2016).

Figur 7.16 Ungdom som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på alder og sysselsettingsstatus. 2014. Prosent.

figur-7-16-ungdom-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-alder-og-sysselsettingsstatus-2014-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 prosent har ikke fullført videregående opplæring, og er ikke i utdanning eller arbeid

17 prosent av landets ungdommer i alderen 16 til 25 år har ikke fullført og bestått videregående opplæring, og de befinner seg heller ikke i videregående opplæring. Drøyt halvparten av disse er i jobb.

8 prosent er i en situasjon der de verken har fullført videregående opplæring, er i videregående opplæring, eller er i jobb. Andelen som ikke er i utdanning eller jobb, er lavest blant de yngste. I aldersgruppen 16-18 år er andelen 4 prosent, mens den er 9 prosent blant unge mellom 19 og 25 år (skoleporten.udir.no).

Finnmark er det fylket med lavest andel som fullfører videregående opplæring. 26 prosent av unge mellom 16 og 25 år har ikke fullført og er heller ikke i videregående opplæring. Disse ungdommene er imidlertid i større grad enn i resten av landet sysselsatt. 10 prosent er ikke i arbeid og det er kun to prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for landet. Tallene for sysselsetting sier ikke noe om omfang eller varighet av arbeidsforholdet, men det å være i arbeid indikerer en tilknytning til arbeids- og samfunnsliv.

Det er flere gutter enn jenter som ikke fullfører videregående opplæring, men guttene er i større grad enn jentene i arbeid. I gruppen som ikke har fullført videregående opplæring, og som ikke er i utdanning eller arbeid i aldersgruppen 16-25 år, er det derfor omtrent like mange jenter som gutter.

17 prosent av innvandrere i alderen 16-25 år har ikke fullført videregående opplæring og er ikke i utdanning eller arbeid, mot 6 prosent i den øvrige befolkningen. Norskfødte av to innvandrerforeldre skiller seg lite fra øvrige elever i andelen som er utenfor utdanning og arbeid. Kjønnsforskjellene er derimot størst blant norskfødte med innvandrerbakgrunn.

Figur 7.17 Ungdom i alderen 16-25 år som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på fylke og sysselsettingsstatus. 2014. Prosent.

figur-7-17-ungdom-i-alderen-16-25-ar-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-fylke-og-sysselsettingsstatus-2014-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Norge hadde en lavere andel 20-24-åringer som ikke var i utdanning eller arbeid i 2014, enn de fleste andre nordiske land. I Norge var prosentandelen 10. Island lå litt lavere med en andel på 9, mens Finland hadde den høyeste andelen i Norden med 16 prosent. Gjennomsnittet i OECD var 18 prosent (OECD 2015).

Figur 7.18 Ungdom i alderen 16-25 år som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn, kjønn og sysselsettingsstatus. 2014. Prosent.

figur-7-18-ungdom-i-alderen-16-25-ar-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-innvandrerbakgrunn-kjonn-og-sysselsettingsstatus-2014-prosent

Kilde:Statistisk sentralbyrå