7.6 Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere

Vi har sett at de fleste lærlinger oppnår fag- eller svennebrev. Videre skal vi se på hvor mange av dem som er i jobb etter avsluttet læretid.

Definisjoner arbeid og utdanning

Kategorien «i arbeid» skiller ikke mellom heltids- og deltidsarbeid, og tar heller ikke hensyn til om arbeidet er relevant for den enkelte fagutdannede. Personer som er «i utdanning», kan enten være i høyere utdanning, fagutdanning eller i videregående opplæring. Personer i både arbeid og utdanning er plassert i kategorien «i utdanning» dersom de er registrert i heltidsutdanning, og i kategorien «i arbeid» dersom de er registrert i deltidsutdanning.

Praksiskandidater er i jobb etter oppnådd fag- eller svennebrev

I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 var det:

  • 15 000 kandidater som fikk fagbrev som lærling eller elev
  • 8 100 praksiskandidater

Nesten alle praksiskandidatene var i arbeid første året etter at de avla fagprøven. Dette er personer som har tilstrekkelig arbeidserfaring til å gå opp til prøve uten læretid. 77 prosent av lærlingene var i arbeid høsten 2014. Det er en nedgang på knappe tre prosentpoeng fra året før. Blant de tidligere lærlingene var det også en relativt stor andel som var i utdanning (15 prosent).

Praksiskandidatene er hovedsakelig voksne som har jobb før de tar fagbrev. I et gjennomføringsperspektiv er det mer interessant å fokusere på hvordan sysselsettingssituasjonen er for lærlingene som har oppnådd fagbrev. I resten av delkapittelet er det derfor denne gruppen vi ser på.

Sysselsettingsandelen varierer fra 73 prosent i Aust-Agder til 81 prosent i Nord-Trøndelag. Mange av fylkene med den laveste andelen i arbeid har samtidig de høyeste andelene i utdanning, men det er også noen forskjeller mellom fylkene i andelen som står utenfor både arbeid og utdanning. I Sør-Trøndelag står 12 prosent av nyutdannede fagarbeidere utenfor utdanning og arbeid, mens tilsvarende prosentandel i Sogn og Fjordane er 5 prosent.

Figur 7.13 Sysselsettingsstatus i november 2014 for fagarbeidere som tok fag-/svennebrev 2013-14, fordelt på kandidattype. Prosent.

figur-7-13-sysselsettingsstatus-i-november-2014-for-fagarbeidere-som-tok-fag-svennebrev-2013-14-fordelt-pa-kandidattype-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 7.14 Sysselsettingsstatus i november 2013 for lærlinger/elever som tok fag-/svennebrev 2012-13, fordelt på fylke. Prosent.

figur-7-14-sysselsettingsstatus-i-november-2013-for-laerlingerelever-som-tok-fag-svennebrev-2012-13-fordelt-pa-fylke-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Lærlinger i bygg- og anleggsteknikk får i størst grad jobb rett etter utdanningen

Sysselsettingsgraden er lavest for service og samferdsel med 66 prosent, og høyest for bygg- og anleggsteknikk med 84 prosent. 13 prosent av de som tok fagbrev innen service og samferdsel, var verken i arbeid eller utdanning første året etter fagbrevet. For elektrofag var tilsvarende prosentandel 4.

Hvis vi ser på andelen som er i utdanning, stemmer dette godt overens med hva lærlingene planlegger etter endt læretid. Lærlinger i bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk ønsker i minst grad å ta videre utdanning rett etter læretiden viser Lærlingundersøkelsen (Caspersen m.fl. 2016). Dette er de utdanningsprogrammene hvor færrest er i utdanning året etter oppnådd fagbrev. Service og samferdsel, som har en høy andel i utdanning etter fagbrev, er det utdanningsprogrammet hvor flest planlegger å ta videre utdanning rett etter læretiden.

Norge har svært høy sysselsetting sammenlignet med andre OECD-land. Blant 25-34-åringer som har fullført yrkesfaglig videregående utdanning, har Norge (sammen med Sverige) den høyeste andelen sysselsatte. 89 prosent i denne gruppen er i arbeid mot 79 prosent i gjennomsnitt i OECD (OECD 2015).

Figur 7.15 Sysselsettingsstatus i november 2014 for lærlinger/elever som tok fag-/svennebrev 2013-14, fordelt på utdanningsprogram. Prosent.

figur-7-15-sysselsettingsstatus-i-november-2014-for-laerlingerelever-som-tok-fag-svennebrev-2013-14-fordelt-pa-utdanningsprogram-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Reform 94 er inkludert i de utdanningsprogrammene der de passer best.