7.5 Gjennomføring av læretiden

1 av 3 begynner i lære året etter at de var elever i et yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg2. For å oppnå fag- eller svennebrev må lærlingene fullføre læretiden og bestå fagprøven.

Indikatoren for gjennomføring av læretiden tar utgangspunkt i kullene med nye lærlinger, og undersøker status for disse i årene etter at de hadde status som ny lærling. 2010-kullet med nye lærlinger er de som begynte lærekontrakten sin i tidsrommet 1. oktober 2009 til 30. september 2010.

Figur 7.10 Status for lærlinger to til fem år etter påbegynt læretid. 2010-kullet. Prosent.

figur-7-10-status-for-laerlinger-to-til-fem-ar-etter-pabegynt-laeretid-2010-kullet-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet

4 av 5 lærlinger tar fagbrev innen fem år

En god del av dem som fullfører yrkesfag, har ikke fullført innen to år etter normert tid. En grunn til dette er at mange bruker mer enn normert tid på å fullføre læretiden med fag- eller svennebrev.

For 2010-kullet hadde halvparten av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven innen to år. Innen tre år har andelen økt til 75 prosent, mens den deretter flater ut. 81 prosent har oppnådd fag- eller svennebrev innen 2015 (skoleporten.udir.no).

Økningnen i oppnådd fagbrev fra to til tre år etter oppstart kan skyldes flere forhold. Én faktor er at det finnes lærefag hvor læretiden er lengre enn to år. Elektrofag, som har flere lange læreløp, har for eksempel lavest fullføring etter to år, men høyest etter fire og fem år. Andre bruker lengre tid enn normert på læretiden, blant annet på grunn av midlertidige avbrudd, forsinkelser i avviklingen av fag- eller svenneprøven, eller stryk på første forsøk.

Figur 7.11 Kumulativ andel lærlinger som har oppnådd fag-/svennebrev, fordelt på måneder fra påbegynt læretid. 2010-kullet.

figur-7-11-kumulativ-andel-laerlinger-som-har-oppnadd-fag-svennebrev-fordelt-pa-maneder-fra-pabegynt-laeretid-2010-kullet

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Elektrofag har høyest andel lærlinger som fullfører med fagbrev

Det er betydelige forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvor mange som får fagbrev, og hvor fort de får det. I elektrofag har 91 prosent av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven etter fem år, mens andelen er 65 prosent i design og håndverk. I kapittel 5 kan du lese mer om resultater av fag- og svenneprøver.

Figur 7.12 Lærlinger som har oppnådd fagbrev to til fem år etter påbegynt lære, fordelt på utdanningsprogram. 2010-kullet. Prosent.

Kilde: Utdanningsdirektoratet