7.4 Overganger i videregående opplæring

Nesten alle elever som går ut av grunnskolen, begynner direkte i videregående opplæring. 98 prosent av 16-åringene som avsluttet grunnskolen våren 2014, var i videregående opplæring 1. oktober samme år. Overgangene mellom trinnene i videregående er derimot større barrierer.

En liten andel fortsetter ikke i videregående etter Vg1

8 prosent er ute av videregående opplæring året etter de gikk Vg1. Blant de som gikk i Vg2, er det 14 prosent som ikke er i videregående opplæring året etter. Vi vet at en del av disse kommer tilbake til videregående opplæring etter en tid.
De fleste av dem som ikke fortsetter i videregående opplæring direkte etter Vg2, har gått på yrkesfag (skoleporten.udir.no).

Figur 7.8 Overganger til og gjennom videregående skole. 2014. Prosent.

Kilde: Statististisk sentralbyrå

Mange yrkesfagselever slutter i overgangen til læreplass

Bare 1 av 3 elever på yrkesfag begynte direkte i lære etter avsluttet Vg2. Totalt fortsatte 48 prosent på et løp innenfor yrkesfagsstrukturen, enten direkte i lære eller i skole. 1 av 4 yrkesfagselever på Vg2 skoleåret 2013-14 var ikke i videregående opplæring skoleåret etter.

20 prosent av elevene som gikk i yrkesfaglig Vg2, fortsatte i studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse. Vi vet at dette er et planlagt valg for mange elever (Markussen og Gloppen 2012). De siste årene har det vært en nedgang i antallet som søker påbygging etter Vg2. Elevtallet har imidlertid holdt seg relativt stabilt. Helse- og oppvekstfag og service og samferdsel er de utdanningsprogrammene som har størst andel elever som fortsetter påbygging etter Vg2 (skoleporten.udir.no).

Figur 7.9 Overganger fra yrkesfaglig Vg2 til tredje opplæringsår. 2014. Prosent.

Kilde: Statististisk sentralbyrå