6.4 Foreldresamarbeid

Foreldrenes holdninger til skolen har stor betydning for hvordan eleven mestrer skolehverdagen. Når foreldre er opptatt av hvordan deres barn har det på skolen, og hva som skjer på skolen, har eleven større muligheter både til å trives og til å oppnå gode læringsresultater (Nordahl 2007).

Engasjerte foreldre gir bedre trivsel og læringsresultater

Dagens elever opplever i stor grad at de har god støtte hjemmefra. Hele 86 prosent av elevene på 7. trinn har foreldre som alltid eller ofte viser interesse for det som de gjør på skolen. Omtrent like mange har foreldre som alltid eller ofte oppmuntrer til skolearbeid. Med økende alder synker foreldres interesse for skolearbeidet noe. På 10. trinn er det 75 prosent av elevene som har foreldre som alltid eller ofte viser interesse for det som gjøres på skolen. Like mange har foreldre som alltid eller ofte oppmuntrer til skolearbeid (upubliserte funn fra Elevundersøkelsen 2015).

Elever som har foreldre som støtter dem, trives bedre og oppnår bedre læringsresultater (Desforges 2003, Nordahl 2007, Hattie 2009). Foreldrene er elevenes viktigste støttespillere, og de kan motivere, oppmuntre og gi egne barn et positivt forhold til skole og læring (Haugsbakken og Bruland 2009). Når foreldre snakker positivt om læring og skole til barna, fremmer det læring hos eleven (Nordahl 2007).

Hjemmemiljøet har ekstra stor betydning de første skoleårene

For barn i 7-årsaldren er foreldrene langt viktigere for barnas læringsutbytte enn det som skjer på skolen. Ved 16-årsalderen ser det imidlertid ut til at skolens innsats blir mer betydningsfull for læringsutbyttet enn i de tidlige skoleårene (Desforges 2003). Det har også vist seg at på skoler hvor elevene har en positiv opplevelse av læringsmiljøet, har kjønn, foreldrenes utdannelse og minoritetsstatus mindre å si for læringsresultatene (Bakken 2010).

Viktigheten av å kunne få støtte fra skolen

En del elever har det vanskelig hjemme. Årsaker kan være sosiale og økonomiske problemer, eller foreldre som har psykiske problemer eller rusproblemer. Skolen og gode relasjoner til lærere og medelever er viktig for disse elevene. En lærer eller annen voksen på skolen som bryr seg, viser oppmerksomhet og interesse, kan utgjøre en stor forskjell i elevens skolegang (Seeberg m.fl. 2013).

Et godt hjem-skole-samarbeid kan starte på klassenivå

Et godt sosialt fellesskap mellom foreldre har betydning for elevenes sosiale og faglige utvikling (Nordahl 2007). For å få til et godt hjem-skole-samarbeid kan det være nyttig å starte på klassenivå fremfor på skolenivå (Nordahl 2003). Foreldrene i klassen får da mulighet til å bli godt kjent med lærerne til egne barn og foreldrene til de andre elevene i klassen. Med klassen som utgangspunkt er det mulig å etablere tettere relasjoner mellom skole og hjem (Helgøy og Homme 2015).