6.1 Elevers og lærlingers trivsel

Elevundersøkelsen

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1 i høstsemesteret. Skolen kan velge å gjennomføre Elevundersøkelsen fra 5. trinn til og med Vg3.
Elevundersøkelsen på skoleporten.udir.no.

Lærlingundersøkelsen

Formålet med Lærlingundersøkelsen er at lærlinger skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Lærlingundersøkelsen gir lærlinger mulighet til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Det er fylkene som velger å gjennomføre Lærlingundersøkelsen, og det er frivillig for lærlingene å delta.
Lærlingundersøkelsen på skoleporten.udir.no.

Skolens formål omfatter mer enn skolefaglig læring. Skolen skal også ruste barn og unge til å møte livets mange utfordringer. Elevens trivsel og læring er helt sentralt for å nå dette målet.

Hovedtendensen i norsk skole er at elevene trives svært godt. Resultater fra Elevundersøkelsen viser at nærmere 90 prosent av elevene trives godt eller svært godt på skolen. Samtidig er 18 prosent av elevene alltid, ofte eller noen ganger ensomme. Halvparten av elevene trives svært godt sammen med elevene i klassen sin, og 40 prosent trives nokså godt med sine medelever (upubliserte funn fra Elevundersøkelsen 2015). Det er ingen forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder trivsel på skolen (Wendelborg m.fl. 2014).

Lærlinger trives, men mange føler seg ikke som en del av det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen

I alt 67 prosent av lærlingene trives svært ofte eller alltid sammen med kollegaene sine. Likevel svarer bare litt over halvparten, 56 prosent, at de føler seg som en del av det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. Det er lite som tyder på at lærlingenes trivsel har sammenheng med kjønn, alder eller utdanningsprogram. 38 prosent av lærlingene trives svært ofte eller alltid med arbeidsoppgavene sine, mens 48 prosent trives nokså ofte (Caspersen m.fl. 2015).

Elever med de laveste og høyeste karakterene trives dårligere på skolen

Elevene som har karakterer under 3 i norsk hovedmål skriftlig, matematikk, samfunnsfag og naturfag, trives dårligere på skolen enn elevene som presterer bedre. Dette ser vi i figur 6.1 hvor 1 indikerer at eleven ikke trives i det hele tatt, og 5 indikerer at eleven trives svært godt. Elevenes trivsel stiger med økte karakterer, men synker igjen for elever som har 6 i alle fag, se figur 6.1. Vi kan ikke si noe sikkert om hva som er årsaken til at trivselen synker igjen for de aller høyest presterende elevene.

Figur 6.1 Elevers trivsel fordelt etter karakterer. 2015. Gjennomsnitt på en skala fra 1 – 5, der 5 er høyest trivsel.

figur-6-1-elevers-trivsel-fordelt-etter-karakterer-2015-gjennomsnitt-pa-en-skala-fra-1-5-der-5-er-hoyest-trivsel

Kilde: Elevundersøkelsen (Wendelborg og Caspersen 2016)