5.4 Sammenhengen mellom resultater gjennom opplæringsløpet

Gjennomføring og nasjonale prøver

For kullet som tok nasjonale prøver på 8. trinn i 2007-08, kan vi nå se hvor stor andel som ikke fullførte og bestod et studieforberedende utdannings- program på normert tid. Vi velger å ikke ta med elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer i denne sammenstillingen, fordi det finnes en del 5-årige løp, og fordi ikke alle lærlinger får tatt fagprøven rett etter avsluttet læretid.

Tidligere prestasjoner er det som i størst grad kan predikere resultater og gjennomføring i videregående opplæring.

Sterk sammenheng mellom nasjonale prøver og standpunktkarakterer

Det er en sterk sammenheng mellom resultater på nasjonale prøver på 5. trinn og 8. trinn. Vi ser også at det er en sterk sammenheng mellom resultater fra nasjonale prøver på 8. trinn og karakterer på 10. trinn. I alt 82 prosent av de som presterte på mestringsnivå 1 på regneprøven på 8. trinn, fikk karakteren 1 eller 2 til standpunkt i matematikk på 10. trinn. Av de på mestringsnivå 1 på engelskprøven fikk 50 prosent karakteren 1 eller 2 til standpunkt i engelsk. Forskjellen vi ser mellom regning og engelsk, kan til dels skyldes at det er mer tradisjon for å bruke hele karakterskalaen i matematikk enn i engelsk.

Figur 5.17 Elever som gjennomførte nasjonale prøver på 8. trinn i 2012-13 i engelsk og regning, og som fikk standpunktkarakterene 1-3 i fagene engelsk og matematikk på 10. trinn i 2014-15. Prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (Statistikkbanken)

Få av elevene på laveste mestringsnivå fullfører på normert tid

Det er en tydelig sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver og andelen som fullfører og består videregående opplæring på normert tid. Sammenhengen er sterkest for regning og svakest for engelsk. Av de som presterer på laveste mestringsnivå, er det under halvparten som består på normert tid. Unntaket er jenter som presterer på laveste mestringsnivå i engelsk. Disse skiller seg ikke så mye fra de jentene som presterer på mestringsnivå 2 i engelsk. Jentene fullfører i større grad enn guttene, uavhengig av hvilken prøve eller hvilket mestringsnivå som sammenliknes.

Figur 5.18 Elever som fullfører og består et studieforberedende program på normert tid ut fra resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 8. trinn i 2007-08, fordelt på mestringsnivå og kjønn. Prosent.

figur-5-18-elever-som-fullforer-og-bestar-et-studieforberedende-program-pa-normert-tid-ut-fra-resultater-pa-nasjonale-prover-i-engelsk-lesing-og-regning-pa-8-trinn-i-2007-08-fordelt-pa-mestringsni

Kilde: Statistisk sentralbyrå

*Elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer er ikke inkludert