Kostnader til barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Reell prisvekst

Utgiftene ved å drive offentlige tjenester stiger hvert år på grunn av en generell pris­ og lønnsvekst. For å måle den reelle veksten i ressursbruken er alle beløp i dette kapittelet justert for slike endringer.
Norge bruker hvert år store summer på barnehage og grunnopplæring. I 2015 brukte vi omtrent 150 milliarder kroner. Den største andelen går til grunnskolen hvor vi brukte 65,2 milliarder kroner. 48,1 milliarder kroner gikk til barnehagen, mens omtrent 37 milliarder gikk til videregående opplæring.

Barnehagene og skolene i Norge er i hovedsak offentlig finansiert. Foreldrene betaler likevel nærmere 15 prosent av utgiftene til barnehagene, og over 70 prosent av utgiftene til skolefritidsordningen (SFO).

Kilder

  • Kommune­-Stat-­Rapportering (KOSTRA, SSB) innhenter og publiserer statistikk om ressursbruken i kommuner og fylkeskommuner for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Siden tallene publiseres 15. mars og 15. juni, er alle tall fra KOSTRA foreløpige tall.
  • Telemarksforskning gir ut en årlig rapport som presenterer analyser av kostnadene i barne­ hager i Norge.
  • BASIL (Utdanningsdirektoratet) er en statistikk­ og innrapporteringsportal for barnehager.
  • Education at a Glance er en årlig rapport utgitt av OECD, som presenterer informasjon om grunn­skole og videregående utdanning i OECD­land.

Lavere pensjonskostnader i 2015:

Flere steder i kapittelet forklares nedgangen i utgiftene til kommunene og fylkeskommunene med reduserte pensjonskostnader. Pensjonskostnadene i 2015 er redusert på grunn av at pensjons­forliket fra 2011 er innarbeidet i tallgrunnlaget til kommunene og fylkeskommunene. Dette fører i mange tilfeller til reduserte utgifter (TBU 2016).