1.9 Overgangen fra barnehage til skole

Anbefalte aktiviteter for å lykkes med overgangen fra barnehage til skole

Kunnskapssenteret for utdanning anbefaler disse aktivitetene på bakgrunn av sin gjennomgang av forskning:

  • Samarbeid mellom barnehage og skole: Faglig samarbeid mellom barnehagelærere og lærere i skolen. Utveksling av informasjon om barna. Tilrettelegging for samarbeidsprosjekter mellom barnehage og skole.
  • Samarbeid mellom foreldre og skolen: Åpen og gjensidig dialog med foreldre før, under og etter overgangen.
  • Tiltak som kan iverksettes av barnehagen: Gjøre barna kjent med skolen. Etablere et felles forum for informasjon og diskusjon mellom de ansatte i barnehage og skole.
  • Tiltak som kan iverksettes av skolen: Velkomstprogrammer. Tydelige formulerte mål og forventninger. Fleksible og dynamiske overgangspraksiser (skolen må ta hensyn til at barna trenger tid til å takle overgangen).

Kilde: Lillejord m.fl. 2015

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). Det er svært vanlig at barnehager har egne førskolegrupper. Dybdestudier viser også at barnehager arbeider mye med sosiale ferdigheter og språk i de skoleforberedende aktivitetene (Zambrana 2015, Rambøll 2010).

Barn får en bedre overgang fra barnehage til skole når overgangen betraktes og behandles som en prosess, ikke en hendelse, viser en kunnskapsoversikt (Lillejord m.fl. 2015). Andre forutsetninger for å utvikle og sette i gang gode overgangstiltak er at de voksne er tydelige i overgangsprosessen. Barna må forklares hva som hender på måter som gjør det mulig for dem å forstå det, og foreldrene må involveres i prosessen. Barna må oppleve at det er sammenheng mellom det som skjer i barnehagen og det som skjer i skolen. Videre er det viktig å utvikle nettverk av relasjoner rundt barnet. Dette forutsetter et tett og godt samarbeid mellom barnehagelærere, lærere i skolen, foreldre og barn. Samarbeidstiltak for siste del av barnehagen og første del av skolen som forener arbeidsmåtene i de to institusjonene, er også en viktig forutsetning for en god overgang.