1.8 Samarbeid hjem – barnehage

Ifølge barnehageloven skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med hjemmet skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

97 prosent av barnehagene gjennomfører foreldresamtaler minst to ganger i året. 95 prosent av barnehagene har nedskrevne rutiner for gjennomføring av foreldresamtaler. 78 prosent av barnehagene gjennomfører også foreldremøter minst to ganger i året. 91 prosent av barnehagene gjennomfører møter i samarbeidsutvalget minimum to ganger i året (Haugset m.fl. 2015).

Tabell 1.6 Foreldresamtaler, foreldremøter og møter i samarbeidsutvalget i barnehagen. 2002-2015. Prosent.

2002 2004 2008 2012 2015
Barnehagen har foreldresamtale minst to ganger per år 88 88 86 94 97
Barnehagen arrangerer foreldremøte minst to ganger per år 87 90 80 85 78
Det avholdes møte i samarbeidsutvalget minst to ganger per år 78 83 80 86 91

Kilde: Gulbrandsen og Eliassen 2013 og Haugset mfl. 2015

Familiebarnehager er ikke inkludert i tallene.