1.7 Samarbeid med barnevernet

Samarbeid med barnevernet

Barnehagen og barnevernet er to av flere aktører som bidrar til å skape trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Barnehageansatte har opplysningsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Ifølge rammeplanen bør det etableres et generelt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnevern og den enkelte kommune må finne hensiktsmessige løsninger på hvordan dette gjøres.

Barnehagene stod i 2014 for 17 prosent av de meldte sakene til barnevernet for barn i alderen 1–5 år (SSB 2015). I og med at 90 prosent av barn i denne aldersgruppen går i barnehage, kan det stilles spørsmål ved om en andel på 17 prosent er for lav, og om barnehagene har tilstrekkelig kompetanse og gode nok rutiner for å melde saker til barnevernet.

Mangel på tilbakemelding er en hindring for å sende bekymringsmeldinger til barnevernet

Nesten 60 prosent av barnehagestyrerne mener at for lite tilbakemelding fra barnevernet er den viktigste årsaken til at det ikke er flere bekymringsmeldinger til barnevernet fra barnehagene. Omkring halvparten av styrerne oppgir at for liten kompetanse til å snakke med barn og foreldre i vanskelige situasjoner er en hindring. Andre utfordringer er vanskeligheter med å beslutte om bekymringene skal meldes og frykt for å ødelegge relasjonen til foreldrene. En knapp fjerdedel mener også at frykt for å bli for personlig involvert er en faktor (Haugset m.fl. 2015).