1.2 Ansatte i barnehagen

I 2015 ble det utført cirka 75 000 årsverk i barnehagene. Det var 24 700 årsverk til pedagogiske ledere, 11 600 årsverk til barne- og ungdomsarbeidere og 26 100 assistentårsverk. Disse personalgruppene arbeider direkte med barna, og kalles gjerne for grunnbemanningen.

De siste årene har det blitt flere pedagogiske ledere og barne- og ungdomsarbeidere, mens det har blitt færre assistenter.

Definisjoner av barn og ansatte

For å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn, justerer vi for alder og oppholdstid. Barn under tre år er vektet dobbelt. I beregningen av barn per ansatt regner vi med årsverk til ansatte i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er pedagogiske ledere, øvrige barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Når vi beregner ansattes utdanningsbakgrunn har vi også med styrere.

Økt personaltetthet

I snitt er det 6 barn per ansatt i barnehagen når vi teller med grunnbemanningen. Det vil si at det er en pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeider eller assistent for hvert sjette barn i barnehagen. Personaltettheten er litt høyere i kommunale enn i private barnehager. Det er 5,9 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,2 barn per ansatt i private barnehager, se figur 1.4.

Personaltettheten har økt svakt i perioden 2011–2015, og det er relativt stor variasjon mellom kommunene. Omtrent 60 prosent av kommunene har mellom 5,5 og 6,5 barn per ansatt. Noen kommuner har færre enn fire barn per ansatt, og noen har over 7.

Figur 1.4 Barn per ansatt etter eier. 2011-2015. Antall.

figur-1-4-barn-per-ansatt-etter-eier-2011-2015-antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere

Fra 2011 til 2015 har andelen ansatte med barnehagelærerutdanning økt fra 35 til 41 prosent. I samme periode har andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag økt fra 13 til 18 prosent. Nesten 90 prosent av kommunene har mellom 30 og 50 prosent barnehagelærere.

Åtte av ti kommuner legger til rette for at ansatte skal kunne ta fagbrev som praksiskandidater. De aller fleste kommunene tar inn lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (Bråten og Tønder 2015).

Oppvekstsjefer i kommunene vektlegger at barne- og ungdomsarbeidere gjennom fagbrevet får tilgang til fagspråk og begreper som kan bidra til å synliggjøre, formidle og dele egen yrkeskompetanse med andre. Slik kan fagarbeiderne fungere som gode støttespillere for de pedagogiske lederne i barnehagene (Bråten og Tønder 2015).

Figur 1.5 Utdanning til styrer og grunnbemanning i alle barnehager. 2011-2015. Prosent.

figur-1-5-utdanning-til-styrer-og-grunnbemanning-i-alle-barnehager-2011-2015-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Bemanning

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over 3 år. Når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer, skal det være én pedagogisk leder per 7–9 barn. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet slik at en person som ikke oppfyller utdanninngskravet, kan jobbe som pedagogisk leder. Dette skal kun benyttes unntaksvis.

Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Familiebarnehager og åpne barnehager har egne krav til pedagogisk bemanning og veiledning.

70 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen

70 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet, noe som er en økning på 15 prosentpoeng fra 2014. 10 prosent av barnehagene oppfyller ikke normen for pedagogisk bemanning mens 20 prosent oppfyller normen med dispensasjon fra utdanningskravet.

20 000 barn går i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen. Det tilsvarer 7,5 prosent av barna.

De største barnehagene oppfyller oftere pedagognormen enn de mindre. Totalt mangler 1630 årsverk med barnehagelærerutdanning for at alle barnehager oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. 1000 barnehager mangler en pedagogisk leder for å oppfylle normen, mens 410 barnehager mangler 2 eller flere pedagogiske ledere.

I 2015 har 6,6 prosent av de pedagogiske lederne dispensasjon fra utdanningskravet. Andelen styrere med dispensasjon er under 1 prosent. Det blir stadig færre pedagogiske ledere og styrere med dispensasjon fra utdanningskravet.

Styrerressurs per barn går ned

I snitt er det 77 barn per styrer. Antall barn per styrer har gått opp de siste årene. Hver barnehage skal ha en styrer, men kan unntaksvis ha en annen organisering. 2000 barnehager har under ett årsverk til styrer. Nesten 3000 barnehager har en styrer, mens 575 barnehager har mer enn ett årsverk til styrer.

18 prosent av barnehagene deler styrer med en annen barnehage (Haakestad mfl. 2015) og andelen er større blant kommunale enn blant private. 25 prosent av kommunale barnehager deler styrer, mens andelen er 8 prosent blant de private. Delt styrerressurs er også mer vanlig i store enn i små kommuner.

Krav om styrer

Barnehagen skal i utgangspunktet ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer/ barnehagelærer, eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse

Under halvparten av barnehagene har mannlig ansatte

9 prosent av grunnbemanningen er menn, og det er 8 prosent mannlige styrere. Flesteparten av mennene som jobber med barna i barnehagen, er assistenter. I 2015 er det 3160 barnehager uten menn i grunnbemanningen, noe som vil si at det jobber menn i under halvparten av barnehagene. I 1400 barnehager er det kun en mann i grunnbemanningen. Det er litt flere menn i private barnehager enn i kommunale. I barnehager med mannlig styrer er det vanligere å ha menn i grunnbemanningen.

Figur 1.6 Barnehager som oppfyller pedagognormen. 2011-2015. Prosent.

figur-1-6-barnehager-som-oppfyller-pedagognormen-2011-2015-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Flere tall