Referanser

Forfatter/utgivelse År Tittel Utgiver/utgivelsessted
Aasen, Ann Margareth, Thomas Nordahl, Ellen Nesset Mælan, May Britt Drugli og Lars Myhr 2014 Relasjonsbasert klasseledelse – et komplekst fenomen. [Rapport 13/2014]. Høgskolen i Hedmark, Elverum.
Bakken, Anders 2014 Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.
Bakken, Anders 2003 Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? [Rapport 15/2003]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.
Bakken, Anders og Ørnulf Seippel 2012 Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet. [Notat 10/2012]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.
Barnehageloven 2005 Lov om barnehager (barnehageloven) av 17.06.2005 nr. 64. Kunnskapsdepartementet, Oslo.
Berg, Bjørn, Thomas Nordahl og Ann Margareth Aasen 2014 Kartlegging av prosjektet «Bedre Læringsmiljø». Høgskolen i Hedmark, Elverum.
Brandlistuen, Ragnhild Eek, Siri Saugestad Helland, Laura Evensen, Synnve Schjølberg, Kristian Tambs, Heidi Aase og Mari Vaage Wang 2015 Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. [Rapport 2/2015]. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo.
Børnerådet 2013 Skolen – set fra børnehaven: Børns forventninger til og forestillinger om skolen. Børnerådet, København.
Caspersen, Joakim, Per Olaf Aamodt, Nils Vibe og Tone Cecilie Carlsten 2014 Kompetanse og praksis blant norske lærere. Resultater fra TALIS 2013. [Rapport 41/2014]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Drugli, May Britt og Thomas Nordahl 2014 «Dyrk lærernes relasjonskompetanse». Lett tilpasset utdrag fra Manger, Terje, Sølvi Lillejord, Thomas Nordahl og Turid Helleland (red.) Livet i skolen 1 (2. utgave). Psykologisk.no AS – Hentet fra http://psykologisk.no/2014/10/dyrk-laerernes-relasjonskompetanse/.
Dæhlen, Marianne og Ingunn Marie Eriksen 2015 «Det tenner en gnist» – Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet. [Rapport 2/15]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.
Elstad, Eyvind og Kristin Helstad (red.) 2014 Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget, Oslo.
Eriksen, Ingunn Marie, Kristinn Hegna, Anders Bakken og Selma Therese Lyng 2014 Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. [Rapport 15/2014]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.
Eurydice: European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat 2014 Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Falch, Torberg og Ole Henning Nyhus 2011 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne. [Rapport 1/2011]. Senter for økonomisk forskning AS, Trondheim.
Falch, Torberg, Lars-Erik Borge, Päivi Lujala, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm 2010 Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring. [Rapport 3/2010]. Senter for økonomisk forskning AS, Trondheim.
Forskningsrådet 2014 Lærende Regioner i Norge. Forskningsfunn. Norges forskningsråd, Forskning og innovasjon i utdanninssektoren (FINNUT), Oslo.
Fullan, Michael 2011 Choosing the wrong drivers for whole system reform. Summary of Seminar Series Paper No. 204, May 2011. Centre for Strategic Education, Victoria.
Gjerustad, Cay og Asbjørn Kårstein 2013 Deltakerundersøkelsen 2013 – Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet». [Rapport 35/2013]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Gjerustad, Cay og Berit Lødding 2014 Deltakerundersøkelsen 2014 – Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien   «Kompetanse for kvalitet». [Rapport 26/2014]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Gulbrandsen, Lars Petter 2015 Barnehagelærerne – Yrkesgruppen som sluttet å slutte. [Notat 1/15]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.
Gulbrandsen, Lars Petter og Erik Eliassen 2013 Kvalitet i barnehager – Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012. [Rapport 1/13]. NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.
Hattie, John 2009 Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge, New York.
Haugset, Anne Sigrid, Kjell-Åge Gotvassli og Birgitte Ljunggren Morten Stene 2014 Åpen barnehage i Norge. Organisering, bruk og betydning. [Rapport 9/2014]. Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer.
Helgøy, Ingrid og Anne Homme 2014 Økt innsats for læringsmiljøet: Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre Læringsmiljø. Delrapport 5. [Rapport 5/2014]. UNI Research Rokkansenteret, Bergen.
Hybertsen, Ingunn Dahler, Bjørn Stensaker, Roger Andre Federici, Marit Schei Olsen, Anniken Solem og Per Olaf Aamodt 2014 Ledet til endring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; endringer på skolene, måloppnåelse og anbefalinger. Sluttrapport fra Evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo og NTNU Samfunnsforskning.
Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning 2014 Elevers skoleresultater. En kortfattet kunnskapsoversikt på utvalgte områder, med utgangspunkt i analyser fra Statistisk sentralbyrå og samarbeidspartnere. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Kjærnsli, Marit og Astrid Roe (red.) 2010 På rett spor – Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget, Oslo.
Klatte, Maria, Kirstin Bergström og Thomas Lachmann 2013 «Does noise affect learning? A short review on noise effects on cognitive performance in children». I Frontiers in Psychology, Vol. 4. [DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00578]. Frontiers Media S.A.
KOSTRA foreløpige tall Foreløpige tall fra Kommune-Stat-Rapportering, Statistisk sentralbyrå. Endelige tall foreligger 15. juni 2015. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Lagerstrøm, Bengt Oscar 2007 Kompetanse i grunnskolen. Hovedresultater 2005/2006. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo – Kongsvinger.
Lagerstrøm, Bengt Oscar, Hossein Moafi og Mathias Killengreen Revold 2014 Kompetanseprofil i grunnskolen. Hovedresultater 2013/2014. [Rapport 30/2014]. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Leithwood, Kenneth, Sarah Patten og Doris Jantzi 2010 «Testing a Conception of How School Leadership Influences Student Learning». I Educational Administration Quarterly, desember 2010, Vol. 46, s. 671-706. [DOI: 10.1177/0013161X10377347]. The Journal of Leadership for Effective & Equitable Organizations.
Likestillingssenteret 2010 Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008-2010). Likestillingssenteret, Hamar.
Lunder, Trond Erik og Brynjulv Eika 2015 Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016. [Rapport 353/2015]. Telemarksforskning, Bø i Telemark.
Lysø, Ingunn Hybertsen, Bjørn Stensaker, Per Olaf Aamodt og Kristian Mjøen 2011 Ledet til ledelse: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv. Delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Lødding, Berit og Nils Vibe 2010 «Hvis noen forteller om mobbing…» – Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering. [Rapport 48/2010]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Markussen, Eifred 2014 Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002. [Rapport 1/2014]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Markussen, Eifred og Silje Kristin Gloppen 2012 Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010–2011. [Rapport 2/2012]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Nordenbo, Sven Erik, Michael Søgaard Larsen, Neriman Tiftikçi, Rikke Eline Wendt og Susan Østergaard 2008 Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, København.
NOU 2014:7 2014 Elevenes læring i fremtidens skole. Kunnskapsdepartementet, Oslo.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2014 Education at a Glance 2014 – OECD Indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2014b TALIS 2013 Results. An International Perspective on Teaching and Learning. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2015 Embedding Professional Development in Schools for Teacher Success. I Teaching in Focus nr.10: 2015. [DOI: 10.1787/5js4rv7s7snt-en]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris.
Opheim, Vibeke, Cay Gjerustad og Jørgen Sjaastad 2013 Jakten på kvalitetsindikatorene. Sluttrapport fra prosjektet «Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen». [Rapport 23/2013]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.
Opheim, Vibeke, Erica Waagene, Kari Vea Salvanes, Cay Gjerustad og Solveig Holen 2014 Hvem skal trøste Knøttet – hvem kan endre mønsteret? Statusundersøkelse – Likestilling i barnehagen. [Rapport 30/2014]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo
Ottestad, Geir, Inger Throndsen, Ove Hatlevik og Anubha Rohatgi 2014 Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO) og Senter for IKT i utdanningen, Oslo.
Oxford Research 2012 Utbytte av videreutdanning – 2. Deltakerundersøkelsen 2: Utbytte av deltakelse i «Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere». Oxford Research, Kristiansand.
Oxford Research 2013 Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen. Læreres og rektorers vurdering av behovet. Oxford Research, Kristiansand.
Postholm, May Britt, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik J. Irgens, Lise V. Sandvik og Kjersti Wæge 2013 En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. Program for lærerutdanning, NTNU, Trondheim.
Postholm, May Britt, Unni Vere Midthassel og Thomas Nordahl 2014 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet. Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017, Vedlegg 1. Høgskolen i Hedmark, Universitetet i Stavanger og NTNU Trondheim.
Proba Samfunnsanalyse 2014 Undersøkelse av nynorsk som hovedmål. [Rapport 7/2014]. PROBA Samfunnsanalyse, Oslo.
Rambøll 2014 Kunnskapsgrunnlag – Realfag i barnehagen. Rapport. Rambøll, Oslo.
Roksvaag, Kristian og Inger Texmon 2012 Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012. [Rapport 18/2012]. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Roorda, Debora. L., Helma M. Y. Koomen, Jantine L. Spilt og Frans J. Oort 2011 «The influence of effective teacher-student relationships on student’s school engagement and achievement: A meta-analytical approach». I Review of Educational Research, Årg. 81, No. 4, s. 493-529. [DOI: 10.3102/0034654311421793]. American Educational Research Association.
Sandvik, Lise Vikan og Trond Buland (red.) 2014 Vurdering i Skolen. Utvikling og kompetanse i fellesskap – sluttrapport fra prosjektet Forskning på Individuell Vurdering i Skolen (FIVIS). NTNU program for lærerutdanning og SINTEF Teknologi og Samfunn, Trondheim.
Scheistrøen, Jon 2014 Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2014. [Rapport 24/2014]. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo/Kongsvinger.
Seland, Idunn, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal 2012 Spørsmål om tid – En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem. [Rapport 18/2012]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo og NTNU Samfunnsforskning.
Sivertsen, Håkon, Margrete Haugum, Anne Sigrid Haugset, Espen Carlsson, Randi Dyblie Nilsen og Gunnar Nossum 2015 Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. [Rapport 1/2015]. Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer.
Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning. [Rapport 353/2011]. Skolverket, Stockholm.
Sletten, Mira Aaboen og Christer Hyggen 2013 Ungdom, frafall og marginalisering. Temanotat. Norges forskningsråd, Oslo.
Spillane, James P., Eric M. Camburn, James Pustejovsky, Amber Stitziel Pareja og Geoff Lewis 2008 «Taking a distributive perspective – Epistemoligcal and methodological tradeoffs in operationalizing the leader-plus concept». I Journal of Educational Administration, Vol. 46, No. 2. [DOI: 10.1108/09578230810863262]. Emerald Group Publishing Limited.
Statistisk sentralbyrå (SSB) Tall hentet fra statistikkbanken eller på andre måter hentet fra SSB. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Statistisk sentralbyrå (SSB) 2015 Nasjonale prøver, 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Statistisk sentralbyrå (SSB) – kapittel 2 2014 Befolkningsframskrivinger, 2014-2100. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Statistisk sentralbyrå (SSB) – kapittel 5 2014 Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2014. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Statistisk sentralbyrå (SSB) – kapittel 8 2014 Fakta om utdanning 2015 – nøkkeltall fra 2013. Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.
Stortingsmelding nr. 24 2012-2013 Framtidens barnehage. Kunnskapsdepartementet, Oslo.
Stortingsmelding nr. 27 2011-2012 Barn på flukt. Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo.
Strategi 2014 Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen. Kunnskapsdepartementet, Oslo.
Støren, Liv Anne, Håvard Helland og Jens B. Grøgaard 2007 Og hvem stod igjen…? Sluttprosjekt fra prosjektet Gjennomføring i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999-2001. [Rapport 14/2007]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Senter for innovasjonssforskning (STEP), Oslo.
Turmo, Are og Per Olaf Aamodt 2007 Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole. Resultater fra en kartleggingsundersøkelse skoleåret 2006-2007. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.