8.3 Nye kompetansekrav for undervisning i grunnskolen

Sommeren 2012 vedtok Stortinget at undervisningspersonale skal ha relevant kompetanse i det faget de skal undervise i (jf. Opplæringsloven § 10.2). Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2014 og innebærer at lærere skal ha et visst antall studiepoeng som er relevant for faget de skal undervise i.

Lærere som er utdannet etter 1. januar 2014, må ha 30 relevante studiepoeng for å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk eller matematikk på barnetrinnet, og 60 studiepoeng hvis de skal undervise i disse fagene på ungdomstrinnet. På ungdomstrinnet kreves det i tillegg 30 relevante studiepoeng for å undervise i øvrige fag. På videregående må lærerne ha 60 relevante studiepoeng for å undervise i alle fag.

Kompetansekrav for undervisning i grunnskolen.

Kilde: Strategi 2014

Kompetansekrav for undervisning i grunnskolen

På sikt ønsker regjeringen å oppheve unntaket i opplæringsloven om at lærere utdannet før 1. januar 2014 ikke trenger relevant utdanning i undervisningsfaget. I løpet av ti år skal kompetansekravet gjelde alle som underviser i grunnskolen (Strategi, 2014).

Anslagsvis 29 000 lærere oppfyller ikke det foreslåtte fremtidige kompetansekravet

Hvis vi tar utgangspunkt i de foreslåtte kompetansekravene, vil omtrent 29 000 lærere som underviser i grunnskolen i dag, ikke oppfylle kompetansekravene for å undervise i minst ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. Flere av disse lærerne underviser i mer enn ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk uten å oppfylle de foreslåtte kravene. Det betyr at en del lærere trenger videreutdanning i mer enn ett fag.

Anslagsvis 15 000 matematikklærere i grunnskolen oppfyller ikke det foreslåtte kompetansekravet. Blant engelsk- og norsklærerne i grunnskolen er det henholdsvis 13 000 og 11 000 lærere som ikke oppfyller kompetansekravet, og de fleste av disse underviser på barnetrinnet.

Figur 8.3 Lærere i grunnskolen som ikke oppfyller et fremtidig kompetansekrav om minimum 30 eller 60 studiepoeng fordelt på fag og trinn. Antall.

figur-8-3-laerere-i-grunnskolen-som-ikke-oppfyller-et-fremtidig-kompetansekrav-om-minimum-30-eller-60-studiepoeng-fordelt-pa-fag-og-trinn-antall

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Størst utfordring på barnetårinnet

Lærere som underviser på ungdomstrinnet, har flere studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk enn lærere på barnetrinnet. Likevel er andelen lærere som ikke oppfyller et eventuelt fremtidig kompetansekrav høyere på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet, når vi ser alle fagene under ett. Det henger sammen med at kompetansekravene er høyere på ungdomstrinnet. Fordi det er flest lærere på barnetrinnet, er det likevel på barnetrinnet at utfordringen med å skaffe lærere som tilfredsstiller det fremtidige kompetansekravet, blir størst.