8.2 Lærernes formelle kompetanse i undervisningsfag

Lærerne har høy formell utdanning og undervisningskompetanse. De fleste er kvalifisert for læreryrket gjennom lærerutdanning eller gjennom praktiskpedagogisk utdanning fra universitet eller høyskole. Vi skal se nærmere på hvor mange studiepoeng lærerne på barne- og ungdomstrinnet har i fagene de underviser i. Vi tar spesielt for oss fagene norsk, engelsk og matematikk, ettersom det i disse fagene stilles krav om fordyping for lærere som er utdannet etter 1. januar 2014.

Norsklærerne har mest fordypning

Norsk er det faget i grunnskolen som har høyest andel lærere med relevante studiepoeng. 85 prosent av norsklærerne har studiepoeng i faget. Andelen er også høy blant lærere som underviser i matematikk og RLE. I andre enden av skalaen finner vi mat og helse, der under halvparten av lærerne har relevante studiepoeng.

Lærerne på ungdomstrinnet har mer fordypning enn lærerne på barnetrinnet

Norsk-, engelsk- og matematikklærerne på ungdomstrinnet har i større grad studiepoeng i fagene de underviser i enn lærerne på barnetrinnet. Over halvparten av engelsklærerne som underviser på barnetrinnet, har ikke studiepoeng i faget. På ungdomstrinnet er situasjonen annerledes – 84 prosent av engelsklærerne har studiepoeng i faget.

Figur 8.1 Lærere i grunnskolen fordelt på antall studiepoeng de har i faget de underviser i. 2014. Prosent.

figur-8-1-laerere-i-grunnskolen-fordelt-pa-antall-studiepoeng-de-har-i-faget-de-underviser-i-2014-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 8.2 Lærere i grunnskolen uten studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk fordelt på trinn. 2014. Prosent.

figur-8-2-laerere-i-grunnskolen-uten-studiepoeng-i-norsk-engelsk-og-matematikk-fordelt-pa-trinn-2014-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

De yngste lærerne har flere studiepoeng i norsk og matematikk enn de eldste

Både i norsk og matematikk har de yngste lærerne klart flere studiepoeng enn de eldre lærerne. Forskjellene er størst i matematikk. 84 prosent av matematikklærerne under 30 år har 30 studiepoeng eller mer i faget, mens tilsvarende andel for matematikklærerne over 50 år er 50 prosent. For engelsklærerne er situasjonen en annen. Her har lærerne omtrent like mange studiepoeng uavhengig av alder, bortsett fra de over 60 år. Over 70 prosent av de eldste engelsklærerne har 30 studiepoeng eller mer, mens det kun er tilfelle for 50 prosent av de øvrige engelsklærerne.

Høy utdanning blant lærerne i videregående opplæring

Det finnes ikke tilsvarende tall for kompetanse i undervisningsfagene for lærerne som jobber i videregående opplæring. Vi vet likevel at de har høy formell utdanning. En studie av faglig og pedagogisk kompetanse blant lærere fra 2007 konkluderte med at norske lærere i videregående opplæring er en svært godt utdannet gruppe. Samtidig avdekket studien betydelige forskjeller i kompetansenivået på ulike utdanningsprogrammer (Aamodt og Turmo, 2007). Nyere tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 30 prosent av lærerne i videregående opplæring har universitetsutdanning på master eller hovedfagsnivå, mens det samme gjelder for om lag 5 prosent av lærerne i grunnskolen. Flertallet av lærerne i grunnskolen har grunnskolelærerutdanning (tidligere allmennlærerutdanning), mens flertallet av lærerne i videregående opplæring har praktisk pedagogisk utdanning kombinert med studier fra universitet eller høyskole. Lærerne i videregående opplæring underviser som regel i fag de har studiekompetanse i, og har dermed høy formell kompetanse i sine undervisningsfag. Lærernes formelle kompetanse er høyere på studiespesialiserende enn på yrkesforberedende (Statistisk sentralbyrå, 2014, Caspersen m.fl., 2014).