7.9 Oppfølgingstjenesten – for ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid.

De nordligste fylkene har størst andel ungdommer i oppfølgingstjenesten

Totalt var 19 400 ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe i skoleåret 2013-14. Det utgjør 9 prosent av ungdommene med opplæringsrett i denne aldersgruppen. Andelen er høyest i Nordland og Troms og lavest i Oslo og Sogn og Fjordane (figur 7.19), noe som gjenspeiler mønstrene vi finner i statistikken for gjennomføring for øvrig – ungdom som avbryter videregående opplæring, registreres hos oppfølgingstjenesten.

Figur 7.19 Ungdom under 21 år med ungdomsrett som er i oppfølgingstjenesten, etter fylke. Prosent.

figur-7-19-ungdom-under-21-ar-med-ungdomsrett-som-er-i-oppfolgingstjenesten-etter-fylke-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Oppfølgingstjenesten har god oversikt over ungdommene i målgruppen

Oppfølgingstjenesten har fått bedre oversikt over ungdommene i målgruppen de siste årene. Antallet ungdommer som oppfølgingstjenesten ikke har fått kontakt med, har aldri vært lavere, og har gått ned fra 2400 (12 prosent) til 1000 (5 prosent) fra 2012 til 2014.

Figur 7.20 Ungdommer oppfølgingstjenesten ikke har fått etablert kontakt med. Utvikling fra 2008 til 2013. Antall.

figur-7-20-ungdommer-oppfolgingstjenesten-ikke-har-fatt-etablert-kontakt-med-utvikling-fra-2008-til-2013-antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet

3 av 5 er i gang med videregående opplæring eller arbeid neste skoleår

Den viktigste indikasjonen på at oppfølgingstjenesten lykkes i sitt arbeid, er at ungdommer kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid etter at de har vært tilknyttet oppfølgingstjenesten. 3 av 5 ungdommer som var i oppfølgingstjenestens målgruppe per juni skoleåret 2012-13, var i gang med skole, lære eller arbeid høsten 2013. Andelen ungdommer som var i opplæring eller arbeid etter å ha vært registrert i oppfølgingstjenesten, varierer fra 47 prosent i Vestfold til 67 prosent i Sogn og Fjordane.

Figur 7.21 viser at det er store variasjoner mellom fylkene i andelen ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad, det vi omtaler som gjengangere. I Troms er andelen gjengangere som ikke er i arbeid eller utdanning 24 prosent ved starten av skoleåret 2013-14, mens tilsvarende tall i Vestfold er 43 prosent.

7 prosent av ungdommene i oppfølgingstjenesten i juni 2013 finnes ikke i noen registre. Det kan for eksempel være ungdom som har flyttet ut av landet uten å ha meldt flytting til folkeregisteret. 1 prosent av ungdommene var i annen utdanning enn videregående opplæring. De fleste av disse gikk på folkehøyskole.

Figur 7.21 Status det påfølgende skoleåret for ungdom tilmeldt OT ved utgangen av skoleåret 2012-13. Prosent.

figur-7-21-status-det-pafolgende-skolearet-for-ungdom-tilmeldt-ot-ved-utgangen-av-skolearet-2012-13-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå