7.8 Ungdommer som verken har bestått eller er i videregående opplæring

7 prosent har ikke fullført videregående opplæring, og er ikke i utdanning eller arbeid

16 prosent av ungdommer i alderen 16 til 24 år har ikke fullført og bestått videregående opplæring, og befinner seg heller ikke i videregående opplæring. Drøyt halvparten av disse er i jobb. Tallene sier ingenting om lønnsinntekt eller omfang og varighet på sysselsettingen, men det at de er i arbeid er i seg selv en indikasjon på at ungdommene har en tilknytning til arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig.

7 prosent av alle ungdommer mellom 16 og 24 år er er i en situasjon der de verken har fullført og bestått videregående opplæring, er i videregående opplæring, eller er i jobb. Andelen som ikke er i jobb, er høyest blant de eldste. I aldersgruppen 20-24 år er andelen 9 prosent, blant 16-19-åringene er den 5 prosent. Tallene har vært stabile de siste årene.

Figur 7.16 Ungdom som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på alder og sysselsettingsstatus. Prosent.

figur-7-16-ungdom-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-alder-og-sysselsettings-status-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vi har sett at Finnmark er det fylket med lavest andel som fullfører videregående opplæring. 25 prosent av unge mellom 16 og 24 år har ikke fullført og er heller ikke i videregående opplæring. Disse ungdommene er imidlertid i større grad enn i resten av landet sysselsatt, og andelen som ikke er i arbeid er 9 prosent. Dette er kun to prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for landet.

Det er flere gutter enn jenter som ikke fullfører videregående opplæring, men guttene i denne gruppen er i større grad enn jenter i arbeid. I gruppen som ikke har fullført vidergående opplæring, og som ikke er i utdanning eller arbeid i aldersgruppen 20-24 år, er det derfor omtrent like mange jenter som gutter.

Figur 7.17 Ungdom i alderen 16-24 som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på fylke og sysselsettingsstatus. Prosent.

figur-7-17-ungdom-i-alderen-16-24-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-fylke-og-sysselsettingsstatus-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Innvandrere er overrepresentert blant 16-24-åringer som verken har fullført eller er i videregående opplæring, og som ikke er i arbeid. 16 prosent av innvandrere i alderen 16-24 år har ikke fullført videregående opplæring og er ikke i utdanning eller arbeid, mot 7 prosent i den øvrige befolkningen. Norskfødte av to innvandrerforeldre skiller seg lite fra øvrige elever i andel som er utenfor utdanning og arbeid. Kjønnsforskjellene er derimot størst blant norskfødte med innvandrerbakgrunn (figur 7.18).

Norge hadde en lavere andel 20-24 åringer som ikke var i utdanning eller arbeid i 2012, enn snittet i Norden. I Norge var andelen 11. Island lå litt lavere med en andel på 9, mens Finland hadde den høyeste andelen i norden med 15 prosent. Snittet i OECD var 17, 5 prosent (Education at a Glance 2014).

Figur 7.18 Ungdom i alderen 16-24 år som verken har fullført eller deltar i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn, kjønn og sysselsettingsstatus. Prosent.

figur-7-18-ungdom-i-alderen-16-24-ar-som-verken-har-fullfort-eller-deltar-i-videregaende-opplaering-fordelt-pa-innvandrerbakgrunn-kjonn-og-sysselsettingsstatus-prosent

Kilde:Statistisk sentralbyrå