7.3 Mange som ikke fullfører, gjennomfører deler av opplæringen

1 av 4 som begynte i videregående opplæring i 2007, sluttet i videregående opplæring uten å ha fullført etter 5/6 år. Flesteparten av disse har gjennomført deler av opplæringen og oppnådd en grunnkompetanse som de senere kan bygge på til full videregående kompetanse (figur 7.6). De 17 500 ungdommene i 2007-kullet som ikke hadde fullført og bestått innen 5/6 år, fordelte seg slik:

  • 2400 var fortsatt i videregående opplæring.
  • 4400 hadde fullført, men ikke bestått.
  • 4100 hadde bestått Vg2.
  • 3600 hadde bestått Vg1.
  • 2900 hadde vært i videregående opplæring uten å bestå noen av trinnene.

7 prosent av elevene på studieforberedende fullførte alle trinn, men strøk i ett eller flere fag. Andelen er den samme som for yrkesfag, hvor det også er en større andel som faller fra på tidligere trinn.

Etter 10 år har minst 40 prosent av de som enten hadde fullført uten å bestå, eller som fortsatt var i videregående opplæring etter 5/6 år, fullført videregående opplæring med vitnemål eller fag- eller svennebrev.

Selv om hovedmålet er at ungdom fullfører videregående opplæring med vitnemål eller fag- eller svennebrev, er det også et mål at de som ikke fullfører, oppnår høyest mulig kompetanse. Vi vet for eksempel at i hvilken grad elevene får jobb, varierer etter hvor langt elevene har kommet i opplæringen (Markussen 2014). De med Vg1 er i større grad sysselsatt enn de med grunnskole, og de med Vg2 i større grad enn de med Vg1. De som har fullført og bestått, er i enda større grad sysselsatt.

Figur 7.6 Kompetanseoppnåelse innen fem/seks år, fordelt på studieforberedende og yrkesfag. 2007-kullet. Prosent.

figur-7-6-kompetanseoppnaelse-innen-femseks-ar-fordelt-pa-studieforberedende-og-yrkesfag-2007-kullet-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Resultater fra grunnskolen har stor betydning for hvor langt ungdommen kommer i opplæringsløpet før de slutter. Nær 40 prosent av ungdommene med mindre enn 25 grunnskolepoeng, har ikke oppnådd noen delkompetanse etter 5/6 år i videregående opplæring. Det vil si at de ikke har kommet lenger enn til å delta i Vg1.

Elever med innvandrerbakgrunn fullfører i litt større grad enn øvrige elever hele løpet uten å bestå. Dette gjelder 13 prosent av innvandrerne og 14 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre, mens andelen er 6 prosent blant elever uten innvandrerbakgrunn.å