6.2 Klasseledelse

Elevundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet gjennomfører undersøkelser for at elever, lærere og foreldre skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Skolen kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7., 10. trinn og Vg1 i høstsemesteret. I tillegg til faste spørsmål har skolene mulighet til å legge inn noen spørsmål ut fra lokale behov. Skoler kan velge å gjennomføre Elevundersøkelsen i vårsemesteret, i tillegg til den faste gjennomføringen om høsten.

Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Hattie 2009). Ifølge Elevundersøkelsen 2014 opplever over 80 prosent av elevene i norsk skole at lærerne tror på dem, bryr seg, behandler dem med respekt og gir god hjelp. PISA-undersøkelsen viser at andelen elever ved norske skoler som opplever et godt forhold til lærerne, økte fra 2003 til 2012. Lærerens evne til å lede elevenes læring og utvikling har stor betydning for elevers utbytte av undervisningen. En god relasjon mellom lærer og elev, og tilbakemeldinger og struktur i undervisningen, er avgjørende forhold for å fremme elevens læring (Roorda m.fl. 2011, Aasen m.fl. 2014). Klasseledelse er et av satsingsområdene i Bedre Læringsmiljø og Ungdomstrinn i utvikling, begge i regi av Utdanningsdirektoratet.

Bedre arbeidsro i norske klasserom

Flere elever opplever god arbeidsro i timene sammenlignet med tidligere år (figur 6.1). Mer enn 6 av 10 elever er enige i at det er god arbeidsro. Andelen elever som er helt uenig i at det er god arbeidsro i timene, er mer enn halvert fra 2010 til 2014, fra 8,6 til 3,9 prosent. Også resultatene fra PISA viser at det er blitt mindre uro i norske klasserom mellom 2003 og 2012. Bråk og uro i klasserommet har negativ effekt på hva elever får med seg og husker, både av presentert informasjon og egen lesing (Klatte, Bergström og Lachmann 2013).

Figur 6.1 Elever som opplever at det er god arbeidsro i timene. Utviklingen fra 2010 til 2014. Prosent.

figur-6-1-elever-som-opplever-at-det-er-god-arbeidsro-i-timene-utviklingen-fra-2010-til-2014-prosent

Kilde: Elevundersøkelsen 2014

Andel elever som er helt eller litt enig i påstanden «det er god arbeidsro i timene»

9 av 10 elever kjenner skolens regler

Struktur, regler og rutiner er viktige virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen. Alle skoler skal ha et ordensreglement, og elevene skal være med i utformingen av det. Elevundersøkelsen 2014 viser at lærerne lykkes med å formidle reglementet til elvene.

Nesten 9 av 10 kjenner til skolens regler, og mer enn 4 av 5 opplever at de voksne sørger for at reglene følges. For å oppnå en konsistent praksis i skolen, er det nødvendig at lærerne har lik forståelse og praktisering av ordensreglementet på tvers av klassene. Bare 63 prosent av elevene opplever at voksne ved skolen utøver lik praksis ved regelbrudd (figur 6.2).

Figur 6.2 Elevers oppfatning av regler ved skolen. Prosent.

figur-6-2-elevers-oppfatning-av-regler-ved-skolen-prosent

Kilde: Elevundersøkelsen 2014

Andel elever som svarer alltid eller ofte på spørsmålene/påstandene i figuren

De fleste norske lærere er trygge på at de kan håndtere forstyrrende atferd

TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD som blant annet måler lærernes tro på egne evner og ferdigheter, såkalt mestringsforventning. Mestringsforventning ser ut til å henge sammen med hvordan lærere mestrer TALIS (Teaching and Learning International Survey) er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD som blant annet måler lærernes tro på egne evner og ferdigheter, såkalt mestringsforventning. Mestringsforventning ser ut til å henge sammen med hvordan lærere mestrer ledelse i klasserommet (Caspersen m.fl. 2014). Mer enn 4 av 5 lærere opplever at de mestrer å håndtere forstyrrende atferd, å være tydelige i sine forventninger, og å få elevene til å følge reglene. Det er en litt lavere andel enn i resten av Norden og blant TALIS-deltakerlandene generelt (figur 6.3).

Figur 6.3 Ungdomsskolelæreres opplevelse av mestring. Nordiske land. Prosent.

figur-6-3-ungdomsskolelaereres-opplevelse-av-mestring-nordiske-land-prosent

Kilde: TALIS 2013

Andel lærere som i ganske stor eller stor grad oppgir at de mestrer oppgavene gjengitt i figuren