Kilder til informasjon om læringsresultater

Vi har ulike kilder til informasjon om læringsresultater. De mest sentrale er nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer og internasjonale studier.

Resultatene fra nasjonale prøver uttrykker hvor godt elevene i grunnskolen mestrer grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i faget engelsk. Resultatene brukes av lærere, skoler og skoleeiere som grunnlag for å gjøre opplæringen bedre. Resultatene fra nasjonale prøver skal ikke brukes i forbindelse med karaktersetting eller inntak til videregående opplæring. Fra 2015 kan man se om ferdighetene til elevene endrer seg på en skole eller i en kommune fra ett år til det neste og over tid på prøvene i engelsk og regning.

Eksamens- og standpunktkarakterer er uttrykk for elevens sluttkompetanse etter endt opplæring i fag. Karakterene fra grunnskolen brukes i hovedsak i forbindelse med inntak til videregående opplæring, mens karakterene fra videregående opplæring i hovedsak brukes ved overgang til arbeidslivet eller inntak til høyere utdanning. I likhet med nasjonale prøver, måler internasjonale undersøkelser også om elevenes ferdigheter endrer seg over tid. Internasjonale undersøkelser egner seg dessuten til å sammenligne resultater med andre land.

Den viktigste faktoren som forklarer resultatene i videregående opplæring er resultater fra grunnskolen. Faktorer som kjønn, foreldrenes utdanning og innvandringsbakgrunn har betydning for elevenes resultater. Jenter oppnår i snitt bedre resultater enn gutter, og elever som har foreldre med høyere utdanning, oppnår i snitt bedre resultater enn elever med foreldre som bare har fullført grunnskolen eller videregående opplæring. Elever med innvandrerbakgrunn oppnår i snitt dårligere resultater enn øvrige elever. Disse resultatforskjellene mellom grupper av elever har vært stabile over tid. Et godt læringsmiljø har også positiv betydning for elevenes læringsresultater.