5.6 Elevenes læringsmiljø har betydning for resultatene

Et godt læringsmiljø har positiv effekt på elevenes læringsresultater. Skoler med et godt læringsmiljø, slik det måles i Elevundersøkelsen, har hatt en bedre utvikling i elevenes karakterer enn skoler der elevene i mindre grad er fornøyd med læringsmiljøet (Bakken 2012). Alle elevgrupper, uavhengig av kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og innvandrerbakgrunn, tjener på et godt læringsmiljø (Opheim 2013). Læringsmiljø er tema i kapittel 6.