5.5 Digitale ferdigheter i undomsskolen

ICILS

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er den første internasjonale, komparative studien av ungdomstrinnselevers digitale ferdigheter på tvers av fag. Studien ble gjennomført i 2013 i regi av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), og resultatene ble publisert høsten 2014.

18 land og 2 canadiske provinser deltok i studien. Målgruppen for studien var elever i 8. klasse, men siden norske elever begynner ett år tidligere på skolen enn elever i de fleste andre deltakerlandene, deltok Norge med 9.-klassinger. Studien består av en digital prøve, spørreskjema til elevene, lærerne, rektor og IKT-ansvarlig, samt nasjonal kartlegging av landenes strategier for IKT i skolen.

Norske ungdomsskoleelever skårer relativt høyt på digital kompetanse

Norske elever presterer godt over det internasjonale gjennomsnittet på ICILS-studiens digitale prøve, og Norge befinner seg blant de høyt presterende landene i undersøkelsen. Det er kun Tsjekkia som oppnår signifikant høyere gjennomsnitt enn Norge. I gruppen med høyt presterende land er også Australia, Polen, Sør-Korea og Danmark. Spredningen rundt det nasjonale gjennomsnittet, det vil si variasjonen i elevenes resultater, er relativt beskjeden i Norge sammenlignet med flere av de andre landene i undersøkelsen (Ottestad mfl., 2014).

I Norge er det relativt store forskjeller mellom jenters og gutters digitale ferdigheter, og forskjellen går i jentenes favør. Forskjellene mellom jenter og gutter er litt større i Norge enn det internasjonale gjennomsnittet.

Elevene ble testet i ulike digitale ferdighetsområder, som samsvarer godt med ferdighetsområdene og nivåene i det norske læreplanverket (LK06) og rammeverket for digitale ferdigheter (Udir 2012). Eksempler på oppgaver i studien er behandling av e-post med ukjent avsender og å utforme en informasjonsplakat om et treningsprogram etter skoletid, som gir elevene lyst til å delta. Hvis man legger det norske rammeverket for digitale ferdigheter til grunn, fremstår deler av de områdene som i rammeverket omtales som «tilegne og behandle» og «digital dømmekraft», som vanskelige for norske elever.

Flertallet av de norske elevene presterer på ferdighetsnivåene 2 og 3

ICILS-skalaen er inndelt i fire ferdighetsnivåer som beskriver hva elevene på ulike nivåer mestrer. Norske elever fordeler seg på skalaen omtrent som elevene i Danmark og Polen. Elever som presterer på de to øverste ferdighetsnivåene, viser at de har et kritisk perspektiv på tilgangen til og bruk av informasjon, sammenlignet med elever på lavere ferdighetsnivåer.

En tredjedel av de norske elevene presterer på nivå 3 eller høyere. Kun 3 prosent skårer på det høyeste nivået. 1 av 4 elever scorer på nivå 1 eller lavere.

Figur 5.15 Elevers digitale ferdigheter (ICILS), fordelt på ferdighetsnivåer og utvalgte land. 2013. Gjennomsnitt.

figur-5-15-elevers-digitale-ferdigheter-icils-fordelt-pa-ferdighetsnivaer-og-utvalgte-land-2013-gjennomsnitt

Kilde: Otterstad mfl., 2014

Norske elever har i hovedsak lært seg IKT hjemme

Litt over halvparten av de norske elevene svarer at de bruker IKT på skolen ukentlig, og 8 prosent bruker IKT på skolen daglig. Tre av fire elever sier at de bruker IKT daglig hjemme, og at de hovedsakelig har lært seg å finne informasjon fra nettet og kommunisere digitalt på egen hånd.

I kapittel 6 om læringsmiljø står det mer om lærernes bruk av IKT i opplæringen. I kapittel 8 om lærere og kompetanse, står det mer om videreutdanning i IKT under omtalen av lærernes kompetansebehov.