5.4 Sterk sammenheng mellom resultater på ulike trinn

Det er en sterk sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Det samme gjelder resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn og avgangsresultatene på 10. trinn. Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for om man fullfører og består videregående opplæring, og for hvor langt man kommer i utdanningsløpet.

En analyse av resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn i 2007 og fullførtstatus på Vg1 seks år senere, viser at omtrent en fjerdedel av elevene som presterte på det laveste mestringsnivået i regning på 5. trinn, ikke hadde fullført Vg1 seks år senere. Dette dreier seg om rundt 3400 elever, og utgjør omtrent 6 prosent av det totale elevtallet. Det er litt flere elever på mestringsnivå 1 i regning som ikke har fullført Vg1 på normert tid, enn det er i lesing og engelsk.

Jenter fullfører i noe større grad Vg1 enn gutter, uavhengig av hvilken prøve og hvilket mestringsnivå de presterte på seks år tidligere. Forskjellen mellom jenter og gutter er størst for de elevene som presterte på mestringsnivå 1 i regning på 5. trinn.

Figur 5.14 Andel som ikke har fullført Vg1 i 2013-14 ut fra resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning 5. trinn i 2007, fordelt på mestringsnivå og kjønn. Prosent.

figur-5-14-andel-som-ikke-har-fullfort-vg1-i-2013-14-ut-fra-resultater-pa-nasjonale-prover-i-engelsk-lesing-og-regning-5-trinn-i-2007-fordelt-pa-mestringsniva-og-kjonn

Kilde: SSB