5.3 Læringsresultater i videregående opplæring

I likhet med i grunnskolen er det i videregående opplæring stor stabilitet i standpunkt- og eksamenskarakterer på nasjonalt nivå fra år til år. Unntaket er matematikk der resultatene svinger noe mer. Jentene får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag. I fellesfagene er forskjellen mellom jenter og gutter størst i norsk og minst i matematikk.

Jentene gjør det bedre enn guttene i de fleste fag

Jentene har høyere standpunktkarakterer enn guttene i nesten alle fellesfag. Forskjellen mellom jenter og gutter er størst i fagene norsk og samfunnsfag. Her får jentene i snitt 0,4-0,5 karakterpoeng mer enn guttene.

Jentene gjør det bedre enn guttene også til eksamen i de fleste av fellesfagene. Det er størst forskjell i eksamenskarakterene i norsk, der jentene får 0,4 flere karakterpoeng enn guttene. Det er minst forskjell mellom eksamenskarakterer for gutter og jenter i matematikk. I teoretisk matematikk for yrkesfaglige utdanningsprogrammer får guttene 0,2 karakterpoeng mer til eksamen enn jentene. I praktisk matematikk for påbygging til generell studiekompetanse er det like resultater for jenter og gutter.

Figur 5.10 Skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i utvalgte fellesfag i videregående opplæring. 2013-14. Gjennomsnitt.

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Skoleporten)

Figur 5.11 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng for elever som strøk i ett, to, tre eller flere fag på Vg1. 2013-14.

figur-5-11-gjennomsnittlige-grunnskolepoeng-for-elever-som-strok-i-ett-to-tre-eller-flere-fag-pa-vg1-2013-14

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Nær halvparten av de som ikke består, stryker i bare ett fag

Nær 80 prosent av de ordinære elevene på Vg1, Vg2 eller Vg3 bestod trinnet de gikk på skoleåret 2013-14. Nær halvparten av elevene som ikke bestod et trinn, strøk i ett fag. 65 prosent strøk i ett eller to fag. Andelen som stryker i ett eller to fag, øker for hvert trinn, fra 62 prosent på Vg1 til 69 prosent på Vg3. Det har totalt sett vært en svak nedgang i andelen elever som stryker i mer enn ett fag i løpet av de tre siste årene.

Det er klare forskjeller mellom fylker og utdanningsprogrammer i hvor mange fag de som ikke består et trinn stryker i. Andelen av de som ikke består et trinn som har tre eller flere stryk, varierer fra 17 prosent i Sogn og Fjordane til 30 prosent i Oslo. Mellom de ulike utdanningsprogrammene varierer andelen fra 20 prosent for idrettsfag til 32 prosent for design og håndverk og service og samferdsel.

Det er en tydelig sammenheng mellom grunnskolepoeng og antall stryk på Vg1. Elevene som strøk i ett fag, hadde i underkant av 33 grunnskolepoeng. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittlige grunnskolepoeng for hele landet, som var 40,4 i 2013-14.

Elevene som strøk i to eller flere fag, hadde i snitt mellom 26 og 29 grunnskolepoeng. Når vi ser på andelen som fullfører og består videregående opplæring innen fem/seks år, er det store forskjeller mellom de med få og de med mange grunnskolepoeng. Gjennomføring i videregående opplæring er tema i kapittel 7.

Hvilke fag stryker elevene i?

Det er fellesfagene fremmedspråk og matematikk som har den høyeste andelen elever som stryker til eksamen. De som har fremmedspråk I+II på videregående, er elever som ikke hadde fremmedspråk i grunnskolen. Skoleåret 2014-15 er det 27 prosent av elevene som har valgt å ikke ha fremmedspråk i grunnskolen.

Spansk I+II har en strykandel på 27 prosent. I tillegg er det 4 prosent som ikke møter til eksamen, slik at det totalt sett er nær 31 prosent av elevene som ikke består spansk I+II. Fellesfagene i praktisk matematikk er også høyt på listen over fag med høy strykprosent. Andelen med stryk i matematikk 1P og matematikk 2P-Y gikk ned fra 34 prosent (for begge) i 2011-12 til 14 og 17 prosent i 2012-13. I 2013-14 går strykandelen noe opp igjen, til 19 prosent for matematikk 1P og 21 prosent for matematikk 2PY. I tillegg er det rundt 3 prosent som ikke møtte til eksamen i praktisk matematikk.

Figur 5.12 Elever som får karakteren 1 til skriftlig eksamen i utvalgte fag fra videregående. Utvikling fra 2009 til 2013. Prosent.

figur-5-12-elever-som-far-karakteren-1-til-skriftlig-eksamen-i-utvalgte-fag-fra-videregaende-utvikling-fra-2009-til-2013-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Før 2011-12 var det få elever som tok fremmedspråk I+II fordi dette ikke var påkrevd for elever som ikke hadde fremmedspråk i grunnskolen.

Fag- og yrkesopplæringen

Fag- og yrkesopplæringen er videregående opplæring i skole og bedrift som gir fagbrev, svennebrev eller annen yrkeskompetanse. Fag- og svenneprøven er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og argumenterer for valgene som er gjort. Prøven vurderes til bestått, bestått meget godt eller ikke bestått.

Fag- og svenneprøve kan avlegges av lærlinger, elever med fagopplæring i skole og praksiskandidater. Lærlingene har vært gjennom læretid i en bedrift eller virksomhet. Praksiskandidatene er personer som har tilstrekkelig arbeidserfaring til å gå opp til prøve uten forutgående læretid.

9 av 10 består fag- og svenneprøven

Det ble avlagt 25 300 fag- og svenneprøver i 2013- 14. 63 prosent avla prøven som lærling og 34 prosent som praksiskandidat. Kun 3 prosent avla prøven som elev etter å ha hatt fagopplæring i skole. Drøye 93 prosent av lærlingene bestod fag- og svenneprøven. Av praksiskandidatene besto nær 95 prosent. Blant de som har hatt fagopplæring i skole, bestod 83 prosent.

I design og håndverk var det 12 prosent som ikke besto fag- og svenneprøven i 2014. Det er den største andelen «ikke bestått» blant alle utdanningsprogrammene. I frisørfaget, som utgjør en stor andel av fag- og svenneprøvene i design og håndverk, var det 11 prosent som ikke bestod. Videre var det 10 prosent i restaurant- og matfag og 9 prosent i bygg- og anleggsteknikk som ikke bestod fag- og svenneprøven i 2014. I de andre utdanningsprogrammene var det mellom 4 og 7 prosent som ikke besto.

Figur 5.13 Resultater på fag- og svenneprøver, fordelt på utdanningsprogram. 2013-14. Antall og prosent.

figur-5-13-resultater-pa-fag-og-svenneprover-fordelt-pa-utdanningsprogram-2013-14-antall-og-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Skoleporten)