Innledning

Informasjon

Utgiftene ved å drive offentlige tjenester stiger hvert år på grunn av økning i priser og lønninger. For å måle den reelle veksten i ressursbruken er alle beløp i dette kapittelet justert for slike endringer.

I Norge brukes det hvert år store summer på barnehage og grunnopplæring, og vi brukte til sammen rundt 144 milliarder kroner i 2014. Dette tilsvarer nær 13 prosent av statsbudsjettet. Den største utgiftsposten er grunnskolen, hvor vi brukte omtrent 65 milliarder kroner i 2014. Vi brukte 46 milliarder kroner på barnehage, og på videregående opplæring brukte vi 33 milliarder.

Barnehagene og skolene i Norge er i hovedsak offentlig finansiert, men foreldrene betaler omtrent 15 prosent av utgiftene til barnehagene.

Norge bruker store ressurser på grunnopplæringen, også sammenlignet med andre land. Selv når vi justerer for forskjeller i kostnadsnivået, bruker vi i gjennomsnitt 50 prosent mer per elev enn gjennomsnittet i OECD landene.