1.9 Overgangen mellom barnehage og skole

Mer vanlig med tiltak og rutine for overgang fra barnehage til skole

Nesten alle barnehager praktiserer skoleforberedende tiltak for femåringene (Sivertsen m.fl. 2015). Nesten alle innhenter også samtykke til å overføre informasjon om enkeltbarn til skolen. Et stort flertall av barnehagene har også planer, rutiner og møteplasser som skal støtte overgangen til skole. Kommunale barnehager praktiserer disse tiltakene i litt større grad enn private barnehager, men forskjellen er ikke stor.

De siste ti årene har det blitt mer vanlig med tiltak og rutiner for overgang fra barnehage til skole. Andelen barnehager som oppgir at det er etablert rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole på kommunalt nivå, har eksempelvis økt fra 35 prosent i 2004 til 92 prosent i 2014. Skoleforberedende tiltak for femåringer har ligget på omtrent samme nivå siden 2008.

Trivsel i barnehagen ser ut til å påvirke forventningene til skolestart

Overgang fra barnehage til skole

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver).

En dansk undersøkelse der 1 000 5-6-åringer har blitt spurt om forventninger til og forestillinger om skolen, viser at de aller fleste barnehagebarna (87 prosent) gleder seg til å begynne på skolen.

Trivsel i barnehagen ser ut til å ha betydning for forventningene til skolelivet. 93 prosent av barna er glade i å gå i barnehagen. Disse gleder seg i større grad til å begynne på skolen (88 prosent) enn de som ikke trives i barnehagen (76 prosent). Barna som trives synes i større grad at det er gøy å skrive bokstaver og bruke tall, og de har en forventing om at de kommer til å bli flinke. De forventer også i mye større grad at lærerne er hyggelige. Barn som trives i barnehagen, forventer altså at de kommer til å trives i en ny kontekst.

Tabell 1.8 Barnehager som har tiltak for å lette overgangen mellom barnehage og skole. 2014. Prosent.

2004 2008 2012 2014
Barnehagen har skoleforberedende tiltak for 5-åringene 72 96 98 99
Barnehagen innhenter samtykke fra foresatte til å overføre opplysninger om enkeltbarn til skolen 98
Det er etablert felles møteplasser for lærere i barnehage og skole 45 63 76
Det er etablert rutiner/utarbeidet planer som sikrer sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole 41 59 77
Det er etablert rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole på kommunalt nivå 35 62 82 92
Det er etablert rutiner for tidlig samarbeid mellom barnehage og skole dersom barn har behov for særskilt tilrettelagt omsorg 82 88 94
Det er etablert rutiner for å involvere foreldre i forbindelse med overgang fra barnehage til skole* 60 81 91

 

Kilde: Gulbrandsen & Eliassen (2013) og Sivertsen m.fl. (2015)

Familiebarnehager er ikke inkludert i tallene.
* Siste spørsmål hadde i 2008 og 2012 teksten «Det er etablert rutiner for involvering av foreldre».
– betyr data mangler