1.5 Ansatte i barnehagen

Flere årsverk i barnehagene

I 2014 ble det utført cirka 75 000 årsverk i barnehagene. Dette er en økning på nesten 4800 årsverk siden 2010. Siden 2013 har antallet økt med litt over 600 årsverk.

Det har vært noen endringer i registreringen av årsverk som gjør at man ikke kan sammenligne størrelsen på de ulike personalgruppene direkte med tidligere år. Hensikten med den nye registreringspraksisen er å synliggjøre barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere som ikke jobber som pedagogiske ledere. Tidligere var begge disse gruppene registrert som assistenter.

I 2014 var det 23 000 årsverk til pedagogiske ledere, 1100 årsverk til barnehagelærere, 10 800 årsverk til barne- og ungdomsarbeidere og 26 900 assistentårsverk. Disse personalgruppene arbeider direkte med barna, og kalles gjerne for basispersonalet. For basispersonalet har det vært en økning på 550 årsverk fra 2013 til 2014. For styrere har det vært en nedgang på omtrent 100 årsverk.

Gruppen med størst prosentvis endring fra 2013, er tospråklige assistenter. Der har det vært en økning på 50 årsverk, fra 390 til 440.