1.4 Familiebarnehager

Over 100 familiebarnehager er lagt ned siden 2012 (figur 1.7). Siden 2008 er antall barn som går i familiebarnehage nesten halvert. 10 prosent av alle barnehagene er familiebarnehager, men kun 2 prosent av barna som går i barnehage, går i familiebarnehage.

Sammenlignet med ordinære barnehager har familiebarnehagene litt kortere åpningstider, åpent færre uker i året, og oftere stengt en dag i uken. Familiebarnehager er først og fremst et tilbud til de minste barna. To tredjedeler av barna som går i familiebarnehage, er under tre år. Det har vært en nedgang i antall barn i alle aldersgrupper fra 2008 til i dag.

Figur 1.12 Barn i familiebarnehage fordelt på alder. Utviklingen fra 2008 til 2014. Antall.

figur-1-12-barn-i-familiebarnehage-fordelt-pa-alder-utviklingen-fra-2008-til-2014-antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Familiebarnehager eksisterer i de fleste land i Europa, men er kun utbredt i et fåtall land, og da først og fremst for de yngste barna (Eurydice 2014).

En familiebarnehage skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage. På tross av dette er kun 317 av i alt 689 barnehager organisert som felleskap med et annet hjem, eller med en ordinær barnehage.