1.3 Åpne barnehager

Åpen barnehage

En åpen barnehage er en felles sosial arena som gir foreldre og barn en innføring i hva en barnehage kan være. Åpne barnehager er regulert i barnehageloven og følger rammeplanen. Arbeidet ledes av en barnehagelærer.

Den åpne barnehagen skiller seg fra en ordinær barnehage eller en familiebarnehage ved at barnet ikke har fast plass, men kan møte opp uforpliktende sammen med foresatte.

Det er først og fremst i de største kommunene det finnes tilbud om åpne barnehager. Omtrent halvparten av de 180 åpne barnehagene er eid og driftet av kommunene. 59 av de åpne barnehagene er også ordinære barnehager. Dette er relativt store ordinære barnehager som også har et tilbud som åpen barnehage en eller flere dager i uken.

Gjennomsnittlig åpningstid i åpne barnehager er 5 timer om dagen 3 dager i uken, og de har i snitt åpent 13 timer i uken. Det har vært en nedgang i tilbudet om åpne barnehager de senere årene.

De yngste barna benytter åpne barnehager

Fordi barn ikke tildeles plass i åpen barnehager, har vi ikke fullstendig oversikt eller statistikk over hvilke barn som mottar et tilbud i åpen barnehage. Til sammen gir de åpne barnehagene et tilbud til omtrent 4700 barn. En undersøkelse av de åpne barnehagene viser at omtrent halvparten av brukerne er faste brukere av tilbudet. Selv om tilbudet er tilpasset barn fra 0-6 år, viser samme undersøkelse at de fleste barna er under 3 år. De fleste er barn med foreldre som har utvidet permisjon, enten frivillig eller i påvente av lovfestet barnehageplass (Haugset m.fl. 2014).